Chwilio

231 results found

Blog Posts (186)

 • Nos Da, Tanwen a Twm - Luned Aaron a Huw Aaron

  *Scroll down for English* Genre: #llyfrlluniau #picturebook #doniol #funny #blynyddoeddcynnar #earlyyears Oed darllen/reading age: 4/5+ Oed diddordeb/interest age: 2+ *Cymraeg Gwreiddiol ~ Welsh Original* Dyma Nos Da, Tanwen a Twm, sef llyfr newydd gneud-chi-wenu gan y power couple ym mynd llyfrau plant Cymraeg, Luned a Huw Aaron. Hwn di’r llyfr cynta iddyn nhw’i gyhoeddi gyda’i gilydd, ac yn amlwg maen nhw wedi cael blwyddyn brysur iawn. Cafodd y ddau eu henwebu ar gyfer rhestr fer gwobrau Tir na n-Og eleni, ac mae un o lyfrau Huw wedi ymddangos ar restr fer Llyfr y Flwyddyn hefyd. Ar ben hyn oll, maen nhw wedi sefydlu gwasg NEWYDD SBON o’r enw Llyfrau Broga - a dwi’n excited IAWN i weld be ddaw o hyn… https://broga.cymru/croeso Reit, dwi’n mwydro. Nôl at y llyfr… Dwi’n siŵr y bydd rhieni plant bach ar hyd a lled Cymru’n gallu uniaethu’n llwyr gyda’r stori yma! Os oes ’na ddau beth yn sicr yn y byd ’ma, un yw'r ffaith y bydd plant isio pi-pi yn syth ar ôl cychwyn siwrne yn y car, a’r llall yw y gwnawn nhw UNRHYW BETH i osgoi mynd i’r cae sgwâr (gwely mewn Gog speak). Stori fach ddoniol a thyner sydd yma am deulu bach o deigrod, sy’n sôn am y drefn nosweithiol a’r her ddyddiol o drio cael plantos bach i’w gwelyau. Er cymaint mae Mami a Dadi’n trio, does ’na ddim awydd cysgu ar yr hen deigrod bach ac maen nhw’n llawn bîns. Ma’ plant reit glyfar amser mynd i gwely, ac mi allwch chi garantîo y gwnawn nhw drio pob math o distraction techniques i ohirio rhoi pen ar y gobennydd. Mae’r lluniau’n fawr ac yn drawiadol ac er bod nhw’n amlwg yn steil Huw, maen nhw’n wahanol i’w stwff arferol o hefyd. Mi sylwch hefyd fod y testun ei hun yn reit fyr ac yn syml iawn - felly aidial ar gyfer cyd-ddarllen gyda’r rhai bach fel stori sydyn. Mi fedran nhw helpu i wneud rhai o’r synau er enghraifft. Dwi’n licio fod ’na dipyn bach o hiwmor yn rhan o’r stori, y math o hiwmor syml ond clyfar ’na lle mae’r plant yn mwynhau, ond mae o’n siŵr o wneud i’r oedolion wenu hefyd, wrth iddyn nhw feddwl “yup, I know that feeling” wrth ddarllen (ac mi wnes i chwerthin yn uchel pan welais i beth oedd gan dad ar droed y soffa!). O’r diwedd, mae gan Mami a Dadi teigr gyfle i ymlacio a rhoi eu traed i fyny ar y soffa, gan wybod fod y plant yn ddistaw ac yn hapus braf dan y duvet…. yeah, right! Fel sydd i’w weld gyda nifer o lyfrau ‘dan 7’ heddiw, mae ’na gyfieithiad Saesneg ar gael yn y cefn i hwyluso pethau i rieni di-Gymraeg neu’r rheiny sy’n dysgu felly mae hynny’n bonus. Dwi’n siŵr y bydd ‘na fwy o brosiectau ar y cyd i ddod gan Luned ac Aaron. Wel, da ni’n gobeithio y bydd ‘na beth bynnag. Nos Da, Tanwen a Twm [goodnight, Tanwen and Twm] is an amusing new children’s picture book by the power couple of Welsh children's books, Luned and Huw Aaron. This is the first one they’ve done together, and the two of them have had quite a year. Both were shortlisted for the Tir na n-Og Awards 2021 and one of Huw’s books also made it to the Children & Young People’s Book of the year shortlist. On top of all this, they've set up a BRAND-NEW publishing press called Llyfrau Broga and we’re all very excited to see what they’ve got in store for us. Right, I'm going off track. Back to the book. I'm sure that parents of little children across Wales will be able to identify with this story! If there are two things certain is this world, one is that children will want a wee almost immediately after starting a car journey, and the other is that they’ll do ANYTHING to avoid going to bed! This is a funny, cute little story about a small family of tigers, taking a light-hearted look at the challenge of their night-time routine trying to get the kiddos to bed. Despite their efforts, the children aren’t really interested in going to sleep and are full of beans if anything. Children are, at bed time, very clever and they’ll employ all sorts of distraction techniques to delay that ‘lights out’ moment. The pictures are large and striking and although they are obviously Huw's style, they’re somewhat different to his usual stuff. You’ll also notice that the text itself is quite short and simple – ideal for co-reading with the little ones for a quick story. They can help out with the reading by making some of the sounds. I like that there's a little bit of humour to this story, the kind of simple yet clever humour that the children will like but the adults will also raise a smile as they get that "yup, I know that feeling" whilst reading. (I had to laugh when I saw what Daddy tiger had by the sofa!). Finally, after much effort, Mami and Dadi get the chance to put their feet up and relax, safe in the knowledge that their little ones are safely tucked away under the duvet.... yeah, right! As with a number of new books for ‘under 7’s’, and English translation is available in the back to help parents who are new to reading in Welsh or are learning themselves. I think that’s a great idea. Can’t wait for Luned and Aaron’s next collaboration. Something tells me I won’t have to wait long… Cyhoeddwr/publisher: Gwasg Carreg Gwalch Cyhoeddwyd/released: 2021 Pris: £6.95 ISBN: AM YR AWDURON (oddi ar Gwales) Mae Huw Aaron yn gartwnydd, arlunydd ac awdur o brofiad, ac wedi cyfrannu cartwnau i gannoedd o lyfrau a chylchgronnau yn Nghymru a thu hwnt. Cafodd Ble Mae Boc ac Y Ddinas Uchel eu henwebu ar restr fer gwobr Tir na n'Og yn 2019 a 2020, ac enillodd Yr Horwth categori plant a phobl ifanc gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2020. Sefydlodd Huw y comic poblogaidd, Mellten yn 2016, a chafodd 11,000 o gopïau o'i lyfr comic Seren a Sbarc yn Achub (Cwpan) y Bydysawd, ei ddosbarthu i ysgolion ledled Cymru yn 2019. Yn ystod cyfnod clo 2020, sefydlodd Huw y sianel You Tube 'Criw Celf', gyda'i fideos wedi eu gwylio dros 100,000 o weithiau. Mae Huw hefyd yn cyd-gyflwyno'r rhaglen 'Ceri Greu' ar S4C, yn dysgu ac ysbrydoli plant i arlunio a chreu celf eu hunain. huw@huwaaron.com Mae Luned Aaron yn gyn enillydd gwobr Tir na n-Og yn 2017 am ei chyfrol ABC Byd Natur, mae ei chyfres boblogaidd Byd Natur (Gwasg Carreg Gwalch) yn cyfuno dulliau collage a pheintio lliwgar, gan gyflwyno plant Cymru i rai o ryfeddodau’r byd o’u cwmpas. Mae ei gŵr, Huw Aaron, a hithau wedi sefydlu gwasg gyhoeddi llyfrau i blant a phobl ifanc, sef Llyfrau Broga. Mae’n byw gyda’i theulu yng Nghaerdydd mewn tŷ llawn llyfrau.

 • Cadi Goch a'r Ysgol Swynion - Simon Rodway

  *Scroll down for English* Genre: #ffuglen #hudalledrith #ffantasi / #fiction #magic #fanatsy GWREIDDIOL CYMRAEG ~ WELSH ORIGINAL Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour:◉◉◎◎◎ Oed darllen/reading age: 10+ Oed diddordeb/interest age: 7-14 Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎ Harry Potter – pwy ’di hwnnw? Move over Harry Potter achos mae gan Gymru grŵp o arwyr newydd - mae Cadi Goch a’i chriw wedi glanio! I feddwl bod cyfres Harry Potter mor boblogaidd, ’odd hi wastad yn syndod i mi mai dim ond y nofel gyntaf gafodd ei chyhoeddi yn y Gymraeg erioed. Mae’n amlwg fod y genre hud a lledrith yn apelio’n fawr at blant, ac felly roedd hi’n hen bryd i ni gael rhywbeth tebyg yng Nghymru. Diolch i Simon Rodway (sydd fwyaf adnabyddus am fod yn arbenigwr ar ieithoedd Celtaidd nac awdur plant) am greu byd rhyfeddol newydd i ni ymgolli ynddi. Dyma lyfr sydd i'w groesawu gan ei fod yn llenwi bwlch MAWR yn y ddarpariaeth Gymraeg yn y genre ffantasi a hud. Mae’n anodd peidio meddwl am fyd J.K. Rowling wrth ddarllen y nofel, ond wir i chi, nid knock off o Harry Potter ydi Cadi Goch a’r Ysgol Swynion, er bod nifer o elfennau tebyg. Wedi darllen y nofel, dwi’n meddwl fod ’na falans da o bethau sy’n debyg a phethau sy’n gwbl wahanol i fyd Hogwarts. Does ’na’m byd diflas am yr ysgol yma... Yn syml (ac heb roi sboilars) mae Cadi Goch yn meddwl ei bod hi’n ferch arferol, normal (be bynnag ydi hynny). Pan gaiff ei hysgol ei chau (rhywbeth sy’n digwydd lot rhy aml) er mawr syndod iddi hi a’i theulu, fe gaiff hi gynnig lle mewn ysgol arbennig iawn - Academi Gwyn ap Nudd. Ond nid ysgol gyffredin mo hon, o na! Fel mae’r teitl yn awgrymu, ysgol swynion yw hon, lle mae’r disgyblion lwcus yn cael dysgu sut i wneud pob math o bethau cŵl mewn gwlad bell bell i ffwrdd. Sut mae cyrraedd y lle anhygoel ’ma o'r enw Annwfn? Wel cha i ddim deud wrthoch chi siŵr iawn, neu fydd pawb isio mynd yno! Er bod ’na siom wrth i Cadi adael ei ffrind gorau, Cadi Ddu, (waw- dwy Cadi - confusing!) mae hefyd yn gyfle i wneud ffrindiau newydd fel Mohammed a Tractor! Lle ddaeth yr enw Tractor sgwn i? Stori hir debyg ond mae hi’n dipyn o gymeriad and not to be messed with! Dim ond un broblem fach sydd... mae ei hen fwli hefyd wedi cael lle yn yr ysgol newydd. Tybed beth fydd ymateb Cadi? Brenhines bwerus a chreulon on the loose... o diar! Wrth gwrs, mi fysa nofel lle mae popeth yn berffaith yn eithaf diflas, ond dydi diflas ddim yn air sy’n gysylltiedig ag Academi Gwyn ap Nudd! Er bod digon o hwyl i’w gael yno tydi bywyd ddim yn fêl i gyd yn Annwfn, ac mae ôl y rhyfel cartref yn dal i’w weld ar hyd y wlad, gyda thensiynau’n uchel. Mae’r frenhines greulon, a gafodd ei herlid, eisiau dychwelyd i deyrnasu Annwfn unwaith eto. Dydi hynny ddim yn swnio fel newyddion da i’r disgyblion newydd... Ond ydi hi’n werth ei darllen? Yn syml - ydi. Yn sicr. Dyma nofel sy’n plethu antur, dirgelwch, hud a lledrith a hiwmor at ei gilydd mewn cyfuniad perffaith gan ein tywys ni i fyd y tylwyth teg sy’n llawn rhyfeddodau a pheryglon (mae’r bobl efo creithiau ar eu gyddfau yn creeeeeepy – dwi methu disgwyl i gael gwybod mwy!). Tydi hi ddim yn dasg hawdd i greu byd hollol newydd o scratch (mewn un nofel) ond dwi’n meddwl fod Simon wedi llwyddo (mae o hyd yn oed wedi gallu stwffio dipyn bach o politics i mewn hefyd!). Dwi wir yn gobeithio y ceith o’r cyfle i ddatblygu’r byd yma ymhellach. Er bod plot y nofel yn arallfydol ac yn ffantasïol ei natur, mae o hefyd yn ddigon credadwy ac yn pontio rhwng y byd o hud a lledrith a’n byd go iawn diflas ni! Pwy fasa’n hoffi'r llyfr yma? Unrhyw un sy’n licio magic. Ar gyfer darllen yn annibynnol, dyma lyfr sy’n addas ar gyfer ddarllenwyr eitha’ hyderus oedran top yr ysgol gynradd yn fy marn i, ond mi fasa fo’n iawn i flynyddoedd cynnar yr ysgol uwchradd. Mi fysa hi’n gwneud nofel ddosbarth dda fel bod darllenwyr o bob gallu yn cael y cyfle i’w mwynhau. Harry Potter – who’s he? Move over Harry Potter ‘cause Wales has a bunch of new young heroes now that Cadi Goch and her crew are in town. To think that the Harry Potter series was so popular, it always surprised me that only the first novel was ever published in Welsh. It’s clear that the magic/fantasy genre is popular with our young readers, so it was high time that we had our own version here in Wales. Now, thanks to Simon Rodway (who is better known for being an expert on the Celtic languages than as a children's author) we have a whole new world to immerse ourselves in. It’s difficult not to think of J.K. Rowling's creation when reading the novel, but believe me, Cadi Goch a’r Ysgol Swynion is not just a knock off of Harry Potter, although there are a number of similarities. Having read the whole novel, I think there’s a good balance of things that are similar and things that are completely different to the world of Hogwarts. There's nowt boring about this school… Without giving too much away, the story begins with Cadi Goch thinking she’s a totally average, run-of-the-mill, normal girl (whatever that is). When her school closes, (something we hear about far too often) and much to the surprise of her family, she’s quickly offered a place at a very prestigious school – Academi Gwyn ap Nudd. This however, is no ordinary school. For you see, as the title suggests, this is a place of spells and enchantments, where the lucky pupils are taught how to do all sorts of cool wizzardy things in a far away land. How do you even reach this magical place called Annwfn? Well, I couldn’t possibly tell you or else everyone would be trying to get there! (sorry, you’ll have to buy the book to find out) Although Cadi is disappointed to leave her best friend, Cadi Ddu, (ok, two Cadis – that’s confusing!) moving schools is an opportunity to make brilliant new friends such as Mohammed and Tractor! I’m not even sure we ever find out how Tractor got that nickname, but I’m sure there’s a really interesting story there. Anyway, she’s one heck of a character and certainly not one to be messed with! There’s only one small problem... Cadi’s old bully has also been given a place at the new school... I wonder what Cadi will make of that? Evil queen on the loose... oh dear, that doesn’t sound good… Any novel where everything was fine and dandy would be pretty boring, right? Well, boring’s not a word we associate with Academi Gwyn ap Nudd! Although there’s plenty of fun to be had, all is not well in Annwfn and trouble is brewing. After the brutal civil war, tensions are high across the land. The cruel monarch, who was exiled, wants to return to the throne and her crazy supporters will stop at nothing to get her back in power. This is going to cause a headache for Cadi and her new classmates for sure. But is it worth reading? To cut a long story short- yes, very much so. This is a novel that gives us plenty of adventure, mystery, magic and humour in equal measure, as we journey through the portals of space and time to a world of wonder, and danger too! (the people with scars on their necks are creeeeeepy – I want to know more!) It's not an easy task to create a completely new world from scratch in one novel, but I think Simon has succeeded with his first foray into children’s literature. He’s even managed to bring in a little bit of politics in too, but not too much, thankfully! I really hope we’ll see a lot more of this new world. Although the plot of the novel is otherworldly and magical in nature, it’s also remarkably believable, and I really bought-in to the fact that we have our own, boring everyday ‘muggle’ world, and then you’ve got these portals that can take you to a whole new magical realm. Who’d like this book then? Anyone who likes magic basically. For independent reading, this is a book that is suitable for the confident readers of the top age of primary school IMO, but it’d also be ok for the early years of secondary school. This one’s a good candidate for a class novel so that the teacher could read and readers of all abilities could enjoy it. Mae Bethan Gwanas hefyd wedi mwynhau'r llyfr... Darllenwch ei blog i weld beth sydd ganddi i'w ddweud am y nofel... https://gwanas.wordpress.com/2021/04/25/cadi-goch-ar-ysgol-swynion/ Gwasg/publisher: Y Lolfa Cyhoeddwyd/published: 2021 Pris: £7.99 ISBN: 978-1-80099-057-9

 • Tim [Y Pump] - Elgan Rhys gyda Tomos Jones

  *scroll down for English - English to follow soon* Oed diddordeb/interest age: 14+ (KS3/4) Oed darllen/reading age: 14+ Rhybydd cynnwys: Yn ogystal â themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai, ceir cyfeiriadau at orbryder, hunananafu ac ymosod corfforol yn y nofel hon. Content warning: mature themes and language, and reference to some topics that could cause distress for some. Y gyfres yn gyffredinol Arloesol. Authentic. Dim ond rhai o’r geiriau dwi’n eu cysylltu â’r prosiect cyffrous yma. Hyd y gwn i, does dim byd o’i fath wedi cael ei wneud yn y Gymraeg, ac mae’n arwain y ffordd ar gyfer sut y dylid cyhoeddi a marchnata llyfrau i bobl ifanc wrth symud ymlaen. Rhaid clodfori’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol fel Insta a phlatfformau fel AM i rannu pethau fel rhestrau chwarae sy’n gysylltiedig â’r nofelau, gan fod hyn mor berthnasol i bobl ifanc yn 2021 (dwi’n gwrando ar Adwaith/Fleetwood Mac wrth sgwennu’r adolygiad ’ma). Babi Elgan Rhys yw’r gyfres, ac mae’n cynnwys 5 nofel unigryw am 5 person ifanc arbennig iawn. Yr hyn sydd wirioneddol yn gyffrous am y gyfres, fodd bynnag, yw bod awduron cyhoeddedig, profiadol wedi cyd-weithio a chyd ysgrifennu’r nofelau gyda phobl ifanc ac awduron newydd y dyfodol. Am syniad da, i gael awduron ifanc Cymru yn meithrin a mentora’r genhedlaeth nesaf o awduron ifanc. Drwy gydweithio yn y fath fodd, ’da ni’n sicrhau bod y straeon yn onest ac yn genuine, gan gyflwyno materion a phrofiadau go iawn mewn ffordd real a chredadwy (yn hytrach na chael awduron yn ysgrifennu am bynciau nad oes ganddynt unrhyw brofiad ohonynt). Mae’r elfen o gydweithio rhwng yr awduron yn codi’r gwaith i’r lefel nesaf. Rhaid cofio hefyd eu bod wedi llwyddo i wneud hyn o dan amgylchiadau heriol mewn pandemig a dylai hyn fod yn destun balchder i bawb fu ynghlwm â’r prosiect. Pwy yw’r Pump? Mae’r gyfres yn dilyn bywydau pum ffrind ym Mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Llwyd sy’n rhoi sylw i rai o’r cymhlethdodau sy’n codi wrth fod yn berson ifanc yn yr oes sydd ohoni. Dilynwn hanesion Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat wrth iddyn nhw gwrdd, a dod at ei gilydd i ffurfio criw Y Pump. Dyma grŵp o bobl ifanc sydd wedi cael eu hymylu yn gymdeithasol braidd, gan nad ydynt efallai yn ffitio’r label o beth sy’n cael ei ystyried yn ‘normal’ (mae’n gas gen i’r gair yna!) Caiff pob cymeriad eu nofel 20,000 o eiriau eu hunain (sy’n seis da ar gyfer nofel yn fy marn i - dim rhy fyr, dim rhy hir). Mae pob nofel yn sefyll yn gadarn ar eu pen eu hunain ond, yn debyg iawn i griw Y Pump, teimlaf fod y gyfres ar ei chryfaf pan maen nhw gyda'i gilydd. Cymeriadau unigryw ac arbennig yw giang Y Pump, ac mae’r nofelau yn taflu goleuni ar rai o’r materion cyfoes sy’n bwysig i bobl ifanc heddiw, yn ogystal â bod yn ddathliad o’r amrywiaeth sydd i’w weld yng Nghymru fodern yr 21ain ganrif. Er y cyflwynir themâu fel iechyd meddwl, hil, rhywedd ac iselder i enwi ond rhai, llwydda’r nofelau i osgoi bod yn bregethwrol, a phrofiadau’r cymeriadau a’u perthynas gyda’i gilydd sydd wrth wraidd pob un. Cyflwynir y nofelau ar ffurf y person cyntaf, ac mae’n hynod ddiddorol gweld y byd drwy lygaid y cymeriadau gwahanol, a sut maent yn rhyngweithio gyda’i gilydd. Mae pob cymeriad yn dod a phersbectif a dimensiwn arall i’r pair. Cofiwch fod clip diddorol ar dudalen AM Sesiwn Fawr Dolgellau, lle mae Manon Steffan Ros (mentor creadigol y prosiect) yn cadeirio sgwrs gyda rhai o’r awduron, gan drafod sut ddaeth y syniad i fodolaeth a rhai o’r prosesau cynllunio fu’n rhaid mynd drwyddynt er mwyn sicrhau bod llinyn o gysondeb yn rhedeg drwy bob nofel. https://www.amam.cymru/sesiwnfawr/y-pump Tim Dyma nofel gynta’r gyfres, sydd o safbwynt bachgen ifanc o’r enw Tim. Am amryw o resymau, bu’n rhaid i Tim symud ysgol, ac felly mae’n canfod ei hun yn ddisgybl newydd yn Ysgol Gyfun Llwyd. Mae Tim yn fachgen awtistig, ac er bod hyn yn dod â’i heriau ei hun, drwy gwrs y nofel, dechreua Tim sylwi ei fod yn llawer mwy ’na hyn, ac nad yw ei awtistiaeth yn ei ddiffinio. Yn hytrach na’i weld fel ‘problem,’ dechreuai ei weld fel rhywbeth sy’n ychwanegu at ei gymeriad, sy’n rhoi iddo bŵer arbennig i weld y byd drwy lygaid cwbl wahanol. Gan nad oes gen i brofiad uniongyrchol o hyn, roedd hi’n hynod o ddiddorol gweld y byd mewn ‘lliwiau’ gwahanol, a dwi’n teimlo fod gen i well dealltwriaeth rŵan o safbwynt person fel Tim. Yn wir, roedd ei wedd ddi-flewyn-ar-dafod yn chwa o awyr iach, a dwi’n meddwl y bysa ni’n gallu elwa lot o fynegi ein teimladau yn blaen, yn onest ac yn fwy agored. Wrth ddarllen am Tim yn trio dysgu sut mae swsio (cusanu), mi gesh i fy atgoffa o rai o brofiadau awkward fy teenage years, ac roedd hi’n gysur i wybod fod pobl eraill yn wynebu’r un pethau. We’ve all been there, math o beth. Un o’r pethau gorau a chalonogol am nofel Tim, yw ei dwf personol drwy'r nofel. Y mae’n berson gwahanol iawn erbyn y diwedd, gyda grŵp o ffrindiau oes, a llawer o brofiadau newydd dan ei felt. Mae’r Tim yma yn berson sy’n llawer mwy sicr o’i hun, ac o’i le yn y byd, ac yn fachgen sy’n cydnabod ac yn ymfalchïo ynddo’i hun. Roedd ei berthynas a’i rieni, yn enwedig ei fam, wedi bod dan straen ers peth amser, a theimlaf fod y ddau yn dallt ei gilydd yn llawer gwell erbyn y diwedd ac roedd hyn yn braf i’w weld. Un o stand out lines y nofel i mi yw “Dwi jyst isie cariad, cariad heb boen”. O, petai hyn ond yn bosib.... Y farn Yn y nofel gyntaf yma, gwelsom y byd drwy lygaid Tim, wrth iddo gwrdd â’i ffrindiau newydd a ffurfio perthnasau newydd. Cawsom ychydig o wybodaeth am y cymeriadau eraill, ond cafodd hyn ei raeadru’n ofalus – jest digon i wneud i ni fod eisiau darllen mwy amdanyn nhw. Gobeithio wir y bydd y gwaith hyrwyddo yn sicrhau bod y nofelau’n cyrraedd y gynulleidfa darged, sef pobl ifanc, achos mae yma gyfres gref a modern iawn sy’n werth ei darllen. Byddwn i hefyd yn gobeithio y bydd athrawon uwchradd yn darllen y llyfrau ac yn cyflwyno’r rhain i’w disgyblion. Llongyfarchiadau i’r awduron i gyd a gydweithiodd ar y gyfres ac a fu mor barod i rannu eu profiadau personol. English translation to follow soon. Gwasg/publisher: Y Lolfa Cyfres/series: Y Pump Cyhoeddwyd/published: 2021 ISBN: 978-1-80099-061-6 Pris: £5.99 yr un/each WEDI MWYNHAU TIM? Darllenwch y nofelau eraill yn y gyfres... £5.99 yr un NEU £25 am bocs set o 5

View All

Pages (42)

 • Gwobr Tir na n-Og | Sonamlyfra

  ENILLWYR #TNNO21 Rhestr Fer 2021 . RHESTR FER #TNNO21 Beth yw Gwobrau Tir na n-Og? Ers 1976, mae Gwobrau Tir na n-Og yn cydnabod rhagoriaeth ym maes llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru. ​ Maent yn gwobrwyo llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru. ​ Caiff y gwobrau eu cyflwyno gan Cyngor Llyfrau Cymru a'u rhoi i'r llyfrau gorau a ysgrifennwyd ar gyfer plant a phobl ifanc yn y flwyddyn ddiwethaf. ​ Prif bwrpas y wobr yw i annog plant a phobl ifanc i brynu, darllen a mwynhau llyfrau da drwy rhoi cyhoeddusrwydd i deitlau ac awduron newydd . ​ Dros y blynyddoedd mae'r wobr wedi cael ei dyrannu i nifer o awduron profiadol cydnabyddedig yn ogystal â'i chyflwyno i awduron newydd. ​ ​ Mae'r panel beirniadu'n cynnwys cynrychiolwyr o nifer o feysydd perthnasol fel addysg, llyfrgelloedd, Llên Cymru, a.y.y.b. Maen nhw'n cyfarfod ar ddechrau'r flwyddyn ac yn llunio rhestr fer o deitlau addas. ​ Mae'r wobr ar gyfer llyfrau Saesneg yn dathlu llyfr sydd â chefndir neu naws Gymreig ond wedi'i ysgrifennu yn wreiddiol yn Saesneg. Caiff y wobr hon ei noddi gan CILIP Cymru a'i chyflwyno yn y gynhadledd flynyddol ym mis Mai. ​ Mae enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai. Mae yna gategori Cynradd ac Uwchradd. ​ Mae sticer 'Enillydd Gwobr Tir na n-Og' ar y llyfrau buddugol. ​ ​ Cadwch lygad allan! Enillwyr Blaenorol 2020 Cynradd: Pobol Drws Nesaf, Manon Steffan Ros a Jac Jones ​ Uwchradd: Byw yn fy Nghroen Gol. Sioned Erin Hughes 2019 Primary: Cymru ar y Map, Elin Meek and Valériane Leblond Secondary: Fi a Joe Allen, Manon Steffan Ros 2018 Primary: Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud, Mererid Hopwood Secondary: Mae'r Lleuad yn Goch, Myrddin ap Dafydd 2017 Primary: ABC Byd Natur, Luned Aaron Secondary: Pluen, Manon Steffan Ros 2016 Primary: Pedair Cainc Y Mabinogi, Siân Lewis Secondary: Gwalia, Llŷr Titus 2015 Primary: Straeon Gorau'r Byd, Caryl Lewis Secondary: Y Gêm, Gareth F. Williams 2014 Primary: Cwmwl dros y Cwm, Gareth F. Williams Secondary: Diffodd y Sêr, Haf Llewelyn 2013 Primary: Cynefin yr Ardd, Iolo Williams and Bethan Wyn Jones Secondary: Y Gêmau Olympaidd a Champau’r Cymry, Alun Wyn Bevan 2012 Primary: Prism , Manon Steffan Ros Secondary: Yr Alarch Du , Rhiannon Wyn 2011 Primary: Dirgelwch y Bont , Hywel Griffiths Secondary: Stwff Guto S. Tomos , Lleucu Roberts 2010 Primary: Trwy’r Tonnau , Manon Steffan Ros Secondary: Codi Bwganod , Rhiannon Wyn 2009] Primary: Bownsio , Emily Huws Secondary: Annwyl Smotyn Bach , Lleucu Roberts 2008 Primary: Y Llyfr Ryseitiau: Gwaed y Tylwyth , Nicholas Daniels Secondary: Eira Mân, Eira Mawr , Gareth F. Williams 2007 Primary: Ein Rhyfel Ni , Mair Wynn Hughes Secondary: Adref Heb Elin , Gareth F. Williams 2006 Primary: Carreg Ateb , Emily Huws Secondary: Creadyn , Gwion Hallam Before 2006 the Welsh Award contained two categroeis: Fiction and Non-Fiction. 2005 Fiction: Eco , Emily Huws Non-Fiction: Byd Llawn Hud , Ceri Wyn Jones , Tudur Dylan , Mererid Hopwood , Sonia Edwards ac Elinor Wyn Reynold s 2004 Fiction: Iawn Boi? , Caryl Lewis Non-Fiction: Stori Dafydd ap Gwilym , Gwyn Thomas & Margaret Jones 2003 Fiction: Sgôr , Bethan Gwanas Non-Fiction: Dewi Sant , Rhiannon Ifans & Margaret Jones 2002 Fiction: Gwirioni , Shoned Wyn Jones Non-Fiction: Poeth! Cerddi Poeth ac Oer , Non ap Emlyn & Marian Delyth 2001 Fiction: Llinyn Trôns , Bethan Gwanas Non-Fiction: Jam Coch Mewn Pwdin Reis , Myrddin ap Dafydd 2000 Fiction: Ta Ta-Tryweryn , Gwenno Hughes Non-Fiction: Chwedlau o’r Gwledydd Celtaidd , Rhiannon Ifans & Margaret Jones 1999 Fiction: Pam Fi Eto, Duw? , John Owen Non-Fiction: Byw a Bod yn y Bàth , Lis Jones 1998 Fiction: Dyddiau Cŵn , Gwen Redvers Jones Non-Fiction: Stori Branwen , Tegwyn Jones & Jac Jones 1997 Fiction: Ydy Fe! , John Owen Non-Fiction: Dirgelwch Loch Ness , Gareth F. Williams 1996 Fiction: Coch yw Lliw Hunllef , Mair Wynn Hughes Non-Fiction: Sbectol Inc , Eleri Ellis Jones & Marian Delyth 1995 Fiction: Pam Fi, Duw, Pam Fi? , John Owen Non-Fiction: Geiriadur Gomer i’r Ifanc , D Geraint Lewis 1994 Fiction: Sothach a Sglyfath , Angharad Tomos Non-Fiction: Cristion Ydw I , Huw John Hughes & Rheinallt Thomas 1993 Fiction: ’Tisio Tshipsan? , Emily Huws Non-Fiction: Chwedl Taliesin , Gwyn Thomas & Margaret Jones 1992 Joint fiction winners: Wmffra , Emily Huws Broc Môr , Gwen Redvers Jones Non-Fiction: Yn y Dechreuad , Robert M. Morris & Catrin Stephens 1991 Fiction: O Ddawns i Ddawns , Gareth F. Williams Non-Fiction: Cymru Ddoe a Heddiw , Geraint H. Jenkins 1990 Fiction: Llygedyn o Heulwen , Mair Wynn Hughes Non-Fiction: Lleuad yn Olau , T. Llew Jones & Jac Jones 1989 Joint fiction winners: Liw , Irma Chilton Ben y Garddwr a Storïau Eraill , Jac Jones Non-Fiction: Culhwch ac Olwen, Gwyn Thomas & Margaret Jones 1988 Fiction: ’Tydi Bywyd yn Boen! , Gwenno Hywyn Non-Fiction: Yr Atlas Cymraeg , Dafydd Orwig (editor) 1987 Fiction: Jabas , Penri Jones Non-Fiction: Gardd o Gerddi , Alun Jones & John Pinion Jones Before 1987 only two awards were given – A Welsh and and English. 1986 Y Llipryn Llwyd , Angharad Tomos 1985 Not awarded. 1984 Joint winners: Y Llinyn Arian , Mair Wynn Hughes Herio’r Cestyll , Malcolm M. Jones , Cyril Jones & Gwen Redvers Jones 1983 Croes Bren yn Norwy , J. Selwyn Lloyd 1982 Gaeaf y Cerrig , Gweneth Lilly 1981 Y Drudwy Dewr , Gweneth Lilly 1980 Y Llong , Irma Chilton 1979 Y Flwyddyn Honno , Dyddgu Owen 1978 Miriam , Jane Edwards 1977 Trysor Bryniau Caspar , J. Selwyn Lloyd 1976 Tân ar y Comin , T. Llew Jones

 • Team

  Our Team Members Luned Aaron Darllen Mwy Rebecca Roberts Darllen Mwy Awduron Cymru

 • Adra | Sonamlyfra

  Out of gallery ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Darllen DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Nos Da, Tanwen a Twm - Luned Aaron a Huw Aaron 9 Write a comment Cadi Goch a'r Ysgol Swynion - Simon Rodway 44 Write a comment Tim [Y Pump] - Elgan Rhys gyda Tomos Jones 45 Write a comment Tami [Y Pump] -Mared Roberts gyda Ceri-Anne Gatehouse 90 Write a comment Cath y Siop Lyfrau - Cindy Wume [addas. Elin Meek] 20 Write a comment Al - Manon Steffan Ros 61 Write a comment LLYFR Y MIS . Gweld mwy Awst AWDUR Y MIS Rebecca Roberts Darllen GWOBRAU Tir na n-Og Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc' Mwy TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

View All

Forum Posts (3)

 • Welcome to the Forum!

  It’s good to have you here! Feel free to share anything - stories, ideas, pictures or whatever is on your mind. Here you can start discussions, connect with members, reply to comments, and more. Have something to say? Leave a comment or share a post!

 • Beth yw'r llyfrau Cymraeg gorau i bobl ifanc?! Erioed? (YA yn Saesneg)

  Oes na rai newydd dani heb glywed am? neu rhai o'r clasuron?

 • Welcome to the Forum!

  That is a forum that has a link with other social media that are interested in doing business like cosmetics products business etc. Have a look at writer tools it will provides us thumbnails for our business videos.

View All