Chwilio

321 items found

Blog Posts (238)

 • Cnwcyn - Meinir Pierce Jones

  *For English review, please see language toggle switch* (awgrym) oed darllen: 6+ (awgrym) oed diddordeb: 4+ Genre: #ffuglen #gwreiddiol #llyfrllun #natur Trwbl yn y goedwig... Stori newydd, berthnasol i’r oes sydd ohoni gan awdur sy’n hen law ar ’sgwennu straeon difyr. Dwi’n licio’r enw ‘Cnwcyn’ - enw bach doniol sy’n gweddu’n iawn i gnocell y coed - aderyn rydych yn siŵr o’i glywed cyn i chi ei weld! Mae Cnwcyn (a’i ffrindiau) yn byw yng nghoedwig Pen-y-Bryn yn ddedwydd eu byd, nes i’r dynion mewn hetiau caled ddod i darfu ar eu heddwch. A dweud y gwir, maen nhw’n gwneud mwy na hynny, achos wedi dod i chwalu a dinistrio’r goedwig maen nhw, gan wneud Cnwcyn yn ddigartref yn y broses. Er iddo ofyn i sawl un o’i gymdogion cyfagos am lety, does ’na neb eisiau rhoi to uwch ei ben. Cnwcyn druan. Mae ei sefyllfa anffodus ar ôl colli ei gartref yn ein taro hyd yn oed yn fwy ar hyn o bryd, a ninnau’n gweld sefyllfa dorcalonnus pobl Wcráin sydd hefyd wedi gorfod codi eu pac a chanfod eu hunain heb gartref. Mynd o ddrwg i waeth mae pethau ym Mhen-y-Bryn. Pan mae tân mawr yn bygwth yr anifeiliaid eraill, pwy sydd yno’n syth i helpu? Cnwcyn siŵr iawn. A buan iawn daw’r anifeiliaid eraill i sylwi mai trwy weithio gyda’i gilydd a chael dipyn bach o ffydd mae goresgyn unrhyw her. Tybed fydd Cnwcyn yn llwyddo i ddod o hyd i gartref newydd? Negeseuon cyfoes Llyfr gwreiddiol Cymraeg yw hwn, gyda naws ‘traddodiadol’ ond sy’n cynnwys negeseuon cyfoes fel datgoedwigo, yr amgylchedd a digartrefedd yn ogystal â rhai bythol-bwysig fel cyfeillgarwch a chydweithio. Swnio fel lot o themâu i’w cynnwys mewn un stori? Wel, maen nhw’n slotio i mewn yn daclus ac yn naturiol i’r stori, heb gael eu gorfodi. Dwi’n deall fod plant yn gweld y byd yn fwy du a gwyn nac oedolion, ac mae na limit i be fedrwch chi gynnwys mewn llyfr i blant bach, ond oes ‘na dueddiad i bortreadu’r dynion torri coed braidd yn ystrydebol fan hyn fel y big bad guys? Ella mai fi sy’n gorfeddwl – ond mae gweithwyr coedwigaeth angen byw hefyd does! Ella bod y neges o ddatgoedwigo cynaliadwy braidd yn heriol ar gyfer llyfr o’r fath, ond o bosib, byddai wedi bod modd tynnu sylw ato rhywsut? Cyfeillgarwch a gweithio fel tîm yw prif negeseuon y llyfr, fodd bynnag. Yn ôl rhai ystadegau, ’da ni’n colli 10 miliwn hectar o goedwigoedd bob blwyddyn ar draws y byd (sy’n lot fawr, ac yn bryderus iawn!) Gorau po gyntaf y gallwn addysgu’r rhai lleiaf am y problemau sy’n wynebu byd natur – gan obeithio y gwnawn nhw well job o ofalu amdano na wnaeth ein cenhedlaeth ni. Bargen! Mae’r gwaith celf cartŵnaidd yn drawiadol ac yn lliwgar, ac mae’n stori ddigon sylweddol – sy’n golygu gwerth am arian am eich £6.99! Stori ‘nos da’ perffaith sy’n galw am oedolyn i helpu gyda’r darllen, ac i fod yno i gael sgwrs am rai o’r pynciau difyr sy’n codi. Gwasg: Atebol Cyhoeddwyd: Medi 2022 Pris: £6.99

 • Adref heb Elin - Gareth F. Williams

  *For English review, please see language toggle switch* ♥Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2007♥ (awgrym) oed darllen: 12+ (awgrym) oed diddordeb: 12+ Genre: #dirgel #ffuglen #teulu #arddegau #OI Clasuron wedi mynd yn angof Dwi’n cofio darllen yn rhywle fod ’na dros 100 o gyhoeddiadau i blant a phobl ifanc yn cael eu cyhoeddi yng Nghymru bob blwyddyn, a gyda chymaint o deitlau newydd yn cyrraedd y farchnad, hawdd iawn yw anghofio am rai a gyhoeddwyd ddwy flynedd yn ôl, heb sôn am bron i ugain! Mae ’na glasuron coll yn llechu ar y silffoedd w’chi. Ar ôl penderfynu y baswn i’n chwilota yn y llyfrgell am lyfr hŷn i’w ddarllen, dwi newydd orffen darllen Adref Heb Elin, gan y diweddar Gareth F Williams (lej) a’r unig beth alla i ddweud ydi, mam bach, dwi angen lie down ar ôl hynna. Hunllef Dyma nofel sy’n adrodd hanes hunllef waethaf pob rhiant: plentyn yn diflannu heb esboniad. Fel sy’n amlwg o’r teitl, mae Elin, merch sydd bron yn ddwy ar bymtheg oed, wedi mynd, a does dim golwg ohoni. Mewn nofel sydd wedi cael ei rhannu’n dair rhan, cawn ein tywys gan yr awdur trwy brofiad erchyll y teulu yn y dyddiau cyntaf, hyd at ddwy flynedd ar ôl y diwrnod. Mae’r stori i gyd o safbwynt Ceri Mai, chwaer Elin, sy’n gorfod wynebu’r sefyllfa gyda’i rhieni ar ôl i Elin fynd yn AWOL. Teimla’r dyddiau cyntaf fel corwynt – yr Heddlu gyda’u cwestiynau diddiwedd, y papurau newydd, a’r sïon anochel sy’n mynd o amgylch y pentref. Yn fuan iawn yn y nofel, cyn i’r teulu sylweddoli beth sydd wedi digwydd, mae’r darllenydd yn dechrau gweld sut mae pethau am fynd i fod yn llawer gwaeth i’r teulu druan. Wrth iddyn nhw baratoi i eistedd i lawr i fwyta, mae cwestiwn diniwed y fam, ‘be ydi hanas dy chwaer, dywad?’ yn gwneud i ni riddfan – y teimlad annifyr ’na sy’n tyfu, lle mae rhywun yn trio peidio â phoeni ac yn trio actio’n calm, cyn sylweddoli fod rhywbeth o’i le. Trwy lygaid Ceri, rydan ni’n profi sefyllfa fasa neb yn dewis gorfod ei hwynebu. Y diffyg atebion ydi’r peth gwaethaf siŵr o fod. Oni bai am nofel fel hyn, dwi’m yn meddwl y baswn i’n gallu dychmygu’r fath beth. Mae Ceri, a’i theulu, yn profi pob emosiwn dan haul, o hiraeth anobeithiol hyd at atgasedd pur. Yn y dyddiau cyntaf ar ôl y diflaniad, mae ’na ymdrech fawr gan yr awdurdodau a’r teulu i ddod o hyd iddi, ond yn raddol, mae’r gobaith yn pylu, ac mae’r chwilio’n dirwyn i ben. Tra mae pobl eraill yn dechrau cario ’mlaen efo’u bywydau, mae poen y teulu yn parhau, ac yn dyfnhau, os rywbeth. Hunllef ddi-baid. Mae’r effaith ar y teulu yn sylweddol ac fe ddangosai'r gorau a’r gwaethaf o wahanol aelodau o’r teulu. Wrth i Ceri a’i thad dyfu’n agosach, ymbellhau a wna’r fam, a gallant wneud dim ond gwylio’n ddiymadferth wrth iddi lithro’n ddyfnach i dywyllwch enbyd: “Yn fuan ar ôl hynny mi dda’th y niwl, yn do? Tra oeddech chi allan yn yr ardd yn tynnu dillad oddi ar y lein, rhyw hen niwl oer ac annifyr oedd yn gwrthod codi o gwbl; doeddech chi ond yn ca’l ambell gip trwyddo fo bob hyn a hyn, dim digon i chi weld nad oedd pethau fel y dylan nhw fod. Roedd o fel ’sa chi wedi dŵad adra a ffeindio fod rhywun sbeitlyd wedi newid ’ych dodrafn chi i gyd am rei diarth, a bod neb arall wedi sylwi ond chi.” Er cof am Gareth F Gareth F yw fy hoff awdur Cymraeg, a does dim rhyfedd ei fod wedi ennill Gwobr Tir na n-Og cymaint ag y gwnaeth. Petai dal yma, dwi’n sicr y byddai wedi cyhoeddi sawl clasur arall. Dwi’n cynghori unrhyw un i fynd i ddarganfod ei nofelau. Mae ganddo ddawn dweud syml a chlir, ac mae rhai darnau yn sefyll allan ac wedi aros gyda mi: “Mae breuddwydion cas yn well o lawer am setlo yn y cof, ond dydi’r rheiny, chwaith, ddim yn digwydd pan ’dach chi’n eu disgwyl nhw... Dod yn slei a wnâi pob un hunllef, heb angen unrhyw ffilm na ddigwyddiad i’w sbarduno.. Ond mae’r breuddwydion casaf un yn dod pan ’dach chi’n effro, a dydi’r rhain ddim yn diflannu wrth i chi agor eich llygaid.” Mae gan yr awdur y gallu i swyno a chyfareddu’r darllenydd â’i eiriau, ac yna, yn ddisymwth, eich taro chi’n fflatnar oddi ar eich echel. Dros gwrs y nofel, gwna hyn sawl tro, ond mae’r drydedd act yn mynd a hyn i’r eithaf. Mae’r nofel dros bymtheg mlwydd oed erbyn hyn, ac oes, mae ’na ambell i reference fel Pop Idol sydd wedi heneiddio, ond tydyn nhw’n effeithio nemor ddim ar y stori, ac o ganlyniad, dyma lyfr sy’n dal ei dir yn gadarn yn 2022. Roedd ’na ambell beth faswn i wedi’i newid, fel rhai o resymau’r cymeriadau dros ymddwyn sut wnaethon nhw, ac roedd y cyfeiriad at y ‘peth’ yn y ffenest ar y dudalen olaf-ond-un braidd yn ddiangen yn fy marn i. (Mae’r awdur yn wych am sgwennu stwff creepy, ond nid fama oedd y lle). Mân bethau yw’r rhain. Ar y cyfan, dyma stori gripping ac ysgytwol. I ddyfynnu geiriau Ion Thomas (Gwales) - “clatsien o nofel.” Cytunaf 100%. Diolch byth, fe gawn atebion i rai o’n cwestiynau erbyn diwedd y nofel, ond mae’r rollercoaster o emosiynau wedi ’ngadael i’n wag ac yn drained ar y diwedd. Yr unig beth dwi’n siŵr ohono; dwi byth isio profi’r fath beth go iawn. Gwasg: Gomer@Lolfa Cyhoeddwyd: 2006 Cyfres: Whap! Pris: £6.99 (neu ym mhob llyfrgell!) E-lyfr: https://www.ffolio.wales/9781785623585/cyfres-whap-adref-heb-elin/ MWY O LYFRAU DA YNG NGHYFRES WHAP!

 • Manawydan Jones: Y Pair Dadeni - Alun Davies

  *For English review, see language toggle switch on top of page* ♥Llyfr y mis i blant Gorffennaf 2022♥ (awgrym) oed diddordeb: 11+ (awgrym) oed darllen: 12+ Genre: #ffuglen #ffantasi #antur #ditectif #Mabinogi Magical Realism... Dwi’n teimlo ’bach o gywilydd wrth gyfaddef, na wnes i astudio’r Mabinogi yn yr ysgol, felly mi gefais i’r camargraff eu bod nhw’n hen straeon llychlyd, diflas. Pa mor wrong oeddwn i?! Ydach chi wedi clywed am stori Branwen? Wel, mae hi’n stori hollol boncyrs mewn gwirionedd! Dim yn annhebyg i rai o blockbusters y sgrin fawr - yn cynnwys brad, dial, trais, cewri, hud a lledrith ac epic battles gyda’r meirw. Dyma felly gyflwyno Manadwyan Jones: Y Pair Dadeni gan Alun Davies, sy’n plethu chwedloniaeth gwallgo’r Mabinogi gyda bywyd modern bob dydd, ar gyfer cynulleidfa yn eu harddegau [yn ôl y wasg]. Wel, dwi ddim yn fachgen ysgol - dwi’n llawer hŷn, ac mi wnes i wir fwynhau’r llyfr yma, felly peidiwch â’i ddiystyru jest am eich bod chi’n hŷn na’r target audience! Fatha llawer o geir y dyddiau yma, dwi’n tueddu i feddwl am y llyfr yma fel dipyn bach o hybrid sy’n golygu ein bod ni, fel darllenwyr, yn cael y gorau o ddau fyd! Mae’r awdur yn llwyddiannus wrth greu darn o waith ffuglen sy’n troedio tir ffantasi, hud a lledrith ac antur arallfydol, ond sydd wedi ei wreiddio ym mywyd arferol bob dydd, drwy gynnwys elfennau o nofelau ditectif a police procedural sy’n boblogaidd y dyddiau yma. Yn ôl Google, Magical Realism yw’r enw ar genre sy’n cyfuno hud a lledrith hefo’r byd ‘normal.’ Pwy ydi Manawydan Jones a beth yw’r Pair Dadeni? Bachgen ysgol, pymtheg oed yw Manawydan Jones, sy’n ymddangos yn ddigon cyffredin, nes i ymwelydd ddod draw i’r ysgol i’w gwrdd – cyfarfod sydd am newid ei fywyd am byth. Rhaid i mi fod yn hynod o ofalus yma, achos dwi ddim isio dweud gormod! Ia, mae ’na sawl peth anghyffredin am y bachgen yma. Tydi o ddim yn siarad, achos mae o’n fud. Ond yn hyd yn oed mwy unigryw ’na hyn yw’r ffaith ei fod o’n ddisgynnydd i un o gymeriadau enwog y Mabinogi - Manawydan Fab Llŷr. Ond pam yr holl ffỳs? Wel - mae ’na ddwy garfan wedi bod yn elynion pur ers canrifoedd (ers cyfnod y Mabinogi dim llai) ac mae’r tensiynau rhyngddynt yn cynyddu, gyda brwydr fawr ar y gorwel. Mae’r ‘Cyfeillion’ yn cynrychioli heddwch tra bod y ‘Marchogion’ yn ysu am waed a thrais (dipyn bach fatha’r Jedi a’r Sith efallai.) Mae popeth yn y fantol ac mae angen help Manadwyan arnynt ar frys - dim ond os yw’r “gallu” ganddo wrth gwrs (eto, debyg i’r ‘force’). Ond cyn iddo gael ei dderbyn fel rhan o’r criw dewr, bydd rhaid iddo brofi ei hun. Beth oedd yn dda am y nofel? I ddechrau, roedd hwn yn gyfuniad o rai o fy hoff genres. Dwi’n licio antur a ffantasi, ond roedd cael elfen o nofel dditectif a throsedd yn bonus! Doedd ’na ddim gormod o “fflwff emosiynol” am gymeriadau, ond roedd llond trol o antur a thensiwn - jest y peth i mi. Wedi dweud hynny, dwi’m yn teimlo y daethon ni i nabod rhai o’r side characters yn ddigon da, felly mae digon o gyfle i roi mwy o gig ar yr asgwrn lle mae Mogs ac Alys yn y cwestiwn yn y llyfr nesaf. Bydd yn ddiddorol parhau i weld Manawydan yn datblygu fel cymeriad, o socially awkward teenager i rywbeth llawer mwy... Roedd ’na dipyn go lew o benodau, ond maen nhw’n rhai byr (ideal), felly roedd hi’n hawdd darllen ambell un bob nos, ac roedd y switsio ‘nôl a mlaen’ rhwng stori Manawydan ac ymdrechion Ditectif Saunders yn cadw pethau’n symud yn eu blaen. Llwyddodd y brif stori am y pair dadeni hudol gadw fy niddordeb drwy gydol y nofel, ac mae’r syniad o bŵer annaturiol sy’n gallu dod a’r meirw yn ôl yn fyw yn un da, os nad mymryn yn creepy - sy’n wych. Does dim angen bod ofn mynd lawr trywydd mwy tywyll mewn nofelau fel hyn. Mae’n fy atgoffa i o fyddin y ‘White Walkers’ yn Game of Thrones, neu’r milwyr sgerbwd yn y ffilm Jason and the Argonauts. Mi oeddwn i’n euog o feddwl mai pethau diflas oedd chwedlau’r Mabinogi, ond dwi wedi cael fy mhrofi yn gwbl anghywir. Mae’n destament i’w hirhoedledd eu bod nhw’n dal i ysbrydoli straeon newydd hyd heddiw. Dwi’n hoff iawn o’r sbin newydd diweddaraf ar yr hen chwedlau, sy’n siŵr o’u cyflwyno i genhedlaeth newydd a’u gwneud yn berthnasol unwaith eto. Dwi isio gwybod beth sy’n digwydd nesaf!!! Dwi ddim yn cofio gweld llyfrau fel hyn ar y silff pan oeddwn i yn fy arddegau. Efallai petawn i wedi, yna mi faswn i wedi dechrau mwynhau darllen ffuglen llawer cynt! Mae arddegwyr heddiw yn cael eu sboilio! Yr unig beth sy’n fy mhoeni - ydyn nhw’n dod i wybod am lyfrau ardderchog fel hyn? Gobeithio wir, achos mae hwn yn llyfr sy’n werth yr £8.99 pob ceiniog! Ac os gwnawn nhw werthu digon o gopïau, dwi’n siŵr y gwneith Alun Davies ysgrifennu part 2, i mi gael gwybod beth sy’n digwydd nesaf!! C’mon bobl! Gwasg: Y Lolfa Cyhoeddwyd: Mehefin 2022 Pris: £8.99

View All

Pages (80)

 • Adra | Sonamlyfra

  ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Darllen DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Cnwcyn - Meinir Pierce Jones 15 0 Post not marked as liked Adref heb Elin - Gareth F. Williams 17 0 Post not marked as liked Manawydan Jones: Y Pair Dadeni - Alun Davies 37 1 3 likes. Post not marked as liked 3 A am anghenfil - Huw Aaron 31 0 Post not marked as liked Weithiau Dwi’n Gandryll / Sometimes I am Furious -Timothy Knapman [addas. Casia Wiliam] 14 0 Post not marked as liked Sedna a'i neges o'r Arctig - Jess Grimsdale [addas. Mari huws] 12 0 Post not marked as liked LLYFR Y MIS . Medi Gweld mwy AWDUR Y MIS Casia Wiliam Darllen GWOBRAU Tir na n-Og Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc' Mwy TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

 • Adolygiadau | Sonamlyfra

  ffuglen Cymraeg gwreiddiol doniol Cymru antur fiction arddegau cyfeillgarwch amrywiaeth friendship hiwmor Doniol dwyieithog ffrindiau amgylchedd anifeiliaid diversity Huw Aaron iechyd a lles Welsh original bilingual Funny Gwreiddiol Cymraeg Wales caredigrwydd cyfnod sylfaen empathi funny health and wellbeing addasiad adventure cymraeg gwreiddiol dirgel ffantasi hanes Hiwmor hud a lledrith humour natur teimladau teulu animals blynyddoedd cynnar Dwyieithog emosiynau environment ffeithiol teens ysgol anabledd Antur Arddegau Bilingual chwedl Cymraeg ditectif early years Elin Meek family Fiction galar Hanes Cymru Humour kindness LGBTQ+ llyfr lluniau Manon Steffan Ros nature odli Teulu thriller Welsh history Welsh Original anghenfil Anxiety Defnyddiwch y bocs chwilio i edrych am lyfr neu awdur. Adolygiadau Popeth/All 0-4 5-7 8-11 12-14 15+ Search sônamlyfra 4 days ago 2 min Cnwcyn - Meinir Pierce Jones 15 0 Post not marked as liked sônamlyfra Aug 30 4 min Adref heb Elin - Gareth F. Williams 17 0 Post not marked as liked sônamlyfra Aug 24 4 min Manawydan Jones: Y Pair Dadeni - Alun Davies 37 1 3 likes. Post not marked as liked 3 sônamlyfra Aug 15 2 min A am anghenfil - Huw Aaron 31 0 Post not marked as liked sônamlyfra Aug 10 2 min Weithiau Dwi’n Gandryll / Sometimes I am Furious -Timothy Knapman [addas. Casia Wiliam] 14 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 29 3 min Sedna a'i neges o'r Arctig - Jess Grimsdale [addas. Mari huws] 12 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 21 2 min Sawl Bwci Bo? - Joanna Davies a Steven Goldstone 14 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 12 3 min Oes yr Eira- Elidir Jones a Huw Aaron 28 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 9 3 min Tyllau - Louis Sachar [addas. Ioan Kidd] 6 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 8 2 min Y Mamoth Mawr - David Walliams [addas. Dewi Wyn Williams] 12 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jul 8 2 min Cors Caron- Meleri Wyn James 11 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 24 2 min Dwi eisiau bod yn Ddeinosor - Luned a Huw Aaron 22 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 21 2 min Siani Pob Man - Valériane Leblond a Morfudd Bevan 14 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 9 2 min Dirgelwch y Dieithryn - Elgan Philip Davies 23 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 8 1 min Dim chwarae, Mot! - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 8 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 8 1 min Yn gynnar yn y bore - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 2 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 3 4 min Y Pump - Awduron amrywiol [gol. Elgan Rhys] 68 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 1 2 min Ynyr yr Ysbryd a'r Dylwythen Deg - Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn 22 0 Post not marked as liked sônamlyfra May 24 2 min Gan Bwyll a Gwyddbwyll - Stewart Foster [addas. Bethan Gwanas] 30 0 Post not marked as liked sônamlyfra May 13 3 min Genod Gwych a Merched Medrus 2 - Medi Jones-Jackson 22 0 Post not marked as liked September 2022 (1) 1 post August 2022 (4) 4 posts July 2022 (6) 6 posts June 2022 (7) 7 posts May 2022 (2) 2 posts April 2022 (3) 3 posts March 2022 (3) 3 posts February 2022 (2) 2 posts January 2022 (3) 3 posts December 2021 (4) 4 posts November 2021 (4) 4 posts October 2021 (4) 4 posts Cnwcyn - Meinir Pierce Jones 4 days ago Adref heb Elin - Gareth F. Williams Aug 30 Manawydan Jones: Y Pair Dadeni - Alun Davies Aug 24

 • Forum | Sonamlyfra

  To see this working, head to your live site. Categories All Posts My Posts Forum Welcome! Have a look around and join the discussions. Create New Post Sgyrsiau Discussions Share stories, ideas, pictures and more! Views Posts 1 Follow Llyfrau Gorau Best Books What’s this category about? Tell visitors what they’ll find in this discussion. Views Posts 1 Follow New Posts sônamlyfra May 26, 2020 Beth yw'r llyfrau Cymraeg gorau i bobl ifanc?! Erioed? (YA yn Saesneg) Llyfrau Gorau Best Books Oes na rai newydd dani heb glywed am? neu rhai o'r clasuron? 0 answers 0 0 sônamlyfra Aug 04, 2020 Welcome to the Forum! Sgyrsiau Discussions It’s good to have you here! Feel free to share anything - stories, ideas, pictures or whatever is on your mind. Here you can start discussions, connect with members, reply to comments, and more. Have something to say? Leave a comment or share a post! 1 comment 1 0 Forum - Frameless

View All