Chwilio

307 items found

Blog Posts (227)

 • Dwi eisiau bod yn Ddeinosor - Luned a Huw Aaron

  *For English Review, see language toggle switch* (awgrym) Oed diddordeb: 3+ (awgrym) oed darllen: 5+ Genre: #iechydalles #odl #hiwmor Llwyddiant eto i’r Aaroniaid Yn gynharach wythnos yma, roeddwn i’n falch iawn o weld fod llyfr arall gan Luned a Huw wedi cael cydnabyddiaeth, gan ei fod wedi ymddangos ar restr fer Llyfr y Flwyddyn. Mi oedd y llyfr hwnnw - ‘Pam?’ yn uchel iawn, iawn ar fy rhestr bersonol o top books ‘llynedd a dwi’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y gystadleuaeth. Darllenwch adolygiad ‘Pam?’ yma. Dyma lyfr arall mae’r dream team wedi ei ryddhau ‘leni, gyda gwasg Atebol y tro hwn. Tydi o jest yn edrych yn awesome! Mae o mor ffres, llachar a modern yr olwg - sydd jest yn dangos pa mor bell mae llyfrau gwreiddiol Cymraeg wedi dod yn eu blaenau dros y blynyddoedd. Mae hwn yn well llyfr ‘na nifer o addasiadau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd. I mi, mae hwn yn esiampl o lyfr perffaith #Cymraeg #gwreiddiol i blant ifanc! Deinosors, Sombis a Frankenstein Mi fydd y llyfr yma’n siŵr o apelio at blant sy’n chwareus eu natur. Yn bwysicach na dim, mae ‘na hiwmor yn y llyfr. A dwi’n meddwl bod angen mwy fyth o hynny arnon ni nac erioed. Bydd rhaid mi brynu copi arall i fy nghefnder bach, achos dio definitely ddim yn cael fy nghopi i! Tydi’r lluniau ‘sgribli,’ blêr-ond-bendigedig yn lliwgar ac yn drawiadol? Dwi’n licio sut mae’r ffont yn fawr ac yn glir ar gefndir gwyn - lot haws i lygaid ifanc ei ddarllen. Mae’r odl yn wych, ac fel dwi wedi dweud o’r blaen, mi fedra i weld hwn fel darn adrodd dan 7 yn Steddfod yr Urdd! Creda yn dy hun Yn hanner cyntaf y llyfr mae’r bachgen yn rhoi ei hun i lawr. Tydi o byth yn teimlo’n ddigon da ac mae’n cymharu ei hun ac eraill. Mae hyn mor hawdd i’w wneud, a dim jest plant sy’n euog o wneud hyn chwaith. Mae meddwl yn negyddol fel hyn yn arwain at rai o’r self sabotaging behaviours ac mae’n bwysig trio cael meddylfryd positif bob amser. Dwi’n meddwl bod prif negeseuon y llyfr ‘derbyn dy hun,’ ‘cara dy hun am bwy wyt ti’ ac ‘rwyt ti’n ddigon’ yn HOLLBWYSIG yn y byd sydd ohoni, yn enwedig mewn byd cystadleuol lle mae gymaint o bwysau ar blant i fod yn ‘llwyddiannus.’ Be di'r take-home message? Mae’r llyfr yn llwyddo i gyfleu negeseuon pwysig neb eu stwffio lawr ein corn gyddfau. Mae’n cadw’r hiwmor a’r ysgafnrwydd (hwnna’n air?) drwyddi draw. I mi, y brif neges yw byddwch yn hapus yn eich croen eich hun. Ar ddiwedd y dydd, mae bod yn glên, cwrtais a charedig yn llawer pwysicach nac unrhyw beth arall! Gwasg: Atebol Cyhoeddwyd: 2022 Pris: £6.99

 • Siani Pob Man - Valériane Leblond a Morfudd Bevan

  *For English, see language toggle switch* (awgrym) oed darllen: 6+ (awgrym) oed diddordeb: 4+ Genre: #hanes #lleol #Cymru Dyma lyfr newydd gan Valériane Leblond. Efallai eich bod chi’n gyfarwydd â gwaith celf Valériane ar ôl darllen ei llyfr hyfryd Y Cwilt. Mae’r llyfr yma, Siani Pob Man, yr un mor drawiadol ac yn nodweddiadol o waith celf gain a sylwgar Valériane. Mae lliwiau’r gynfas yn ein hatgoffa’n gryf o dywod y traeth, ac fe gewch chi wybodaeth ddiddorol yng nghefn y llyfr am y broses o beintio’r darluniau. Awdur y testun yw Morfudd Bevan, curadur yn y Llyfrgell Genedlaethol, sydd â chysylltiadau a'r ardal. Cyn darllen y stori, mi wnâi gyfaddef, wnes i ddim sylweddoli mai stori am hanes person go iawn oedd hon. Roedd Jane Leonard, neu ‘Siani Bob Man’ fel yr oedd hi’n cael ei hadnabod, yn gymeriad adnabyddus o ardal Cei Bach, Ceredigion ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn aml iawn, byddai Siani i’w gweld yn eistedd tu allan i’w bwthyn gwyngalchog ger y traeth, yn amlach na pheidio, gyda’i ieir. Yn dipyn o gymeriad ecsentrig, daeth yn boblogaidd gydag ymwelwyr ac yn ôl y sôn, byddai’n canu rhigymau neu’n dweud ffortiwn yr ymwelwyr, yn ogystal â gwerthu cardiau post. Mae hi mor bwysig ein bod ni’n cofio unigolion hynod fel Siani Pob Man, ac maen nhw’n rhan bwysig o’n hanes lleol. Fedra i feddwl am ambell i gymeriad lleol o fy ardal i sydd bellach wedi’n gadael ni, a does neb fawr callach eu bod nhw erioed wedi bod. Dwi’n falch felly, bod yr awdur wedi penderfynu rhannu’r stori yma, i sicrhau bod stori Siani Pob Man yn parhau drwy’r oesoedd wrth i ni ddarllen amdani. Diolch i waith ymchwil dyfal yr awdur a gwaith celf Valériane sy’n dod â’r stori’n fyw, mae hanes Siani’n cael ei rannu gyda gweddill Cymru, tu hwnt i ardal Ceredigion. Yn sicr, mae darllen y llyfr yn esgus da i ymweld â.Chei Newydd tro nesaf dwi’n yr ardal. Gwasg: Y Lolfa Fformat: Clawr Caled Cyhoeddwyd: 2022 Pris: £7.99

 • Dirgelwch y Dieithryn - Elgan Philip Davies

  *For English see language toggle switch* (awgrym) oed darllen: 8+ (awgrym) oed diddordeb: 7+ Disgrifiad Gwales Pan mae Iwan, Mair a’i ffrindiau’n gweld dyn dieithr, blin yn y tŷ gwag wrth y parc maen nhw’n gwybod yn syth beth yw e – lleidr! Eu tasg nhw dros wyliau’r haf yw ei ddal. Rhaid cael cynllun, a hynny ar unwaith – ymunwch â’r ffrindiau yn eu hantur gyffrous! ADOLYGIAD GAN ELA GRIFFITH, BLWYDDYN 9, YSGOL Y CREUDDYN Mae’r llyfr Dirgelwch y Dieithryn gan Elgan Philip Davies yn llyfr gwych llawn antur a hwyl. Mae’r llyfr yn wych i deuluoedd neu i ddarllen yn annibynnol . Yn fy marn i byddwn yn argymell ar gyfer yr oedran 6 - 11 oed oherwydd mae’n fyr ac yn hawdd i ddarllen. Mae’r stori wedi cael ei lleoli yn ardd un o’r ffrindiau ac yn dilyn Iwan, Mair a’i ffrindiau wrth iddynt gael profiad nad ydynt wedi ei gael o’r blaen. Mae dyn newydd dieithr wedi cyrraedd, ond mae yna rhywbeth amheus ynghylch y dyn yma. Ydy o’n leidr ? Ydy o’n droseddwr ? Ydy o’n fôr-leidr? Eu tasg nhw yw ei ganfod ac ei ddal! Fy hoff gymeriad yw Mair oherwydd mae hi yn gymeriad tebyg i fi. Mae hi’n hoff iawn o antur ac yn benderfynol a phendant. Mae’n helpu Iwan a’i ffrindiau drio dal y dieithryn arswydus a chadw pawb yn saff! Yr unig beth negyddol am y llyfr yw dechrau deall y stori ar y cychwyn. Fel disgybl ym mlwyddyn 9 roeddwn yn teimlo fod y llyfr yn eithaf ifanc. Ond pan rydych yn darllen fyddwch yn teimlo fel un o’r ffrindiau ac ar antur eich hun i geisio dal y dieithryn. Felly darllenwch ‘Dirgelwch Y Dieithryn’ ac ymunwch hefo Iwan, Mair a’u ffrindiau ar eu hantur! Gwasg: Y Lolfa Cyhoeddwyd: 2021 (1993) Cyfres: Gorau'r Goreuon Pris: £5.99 ISBN: 9781800991378 Beth yw cyfres Gorau'r Goreuon? GORAU’R GOREUON: CYFLWYNO TAIR STORI O’R GORFFENNOL I GYNULLEIDFAOEDD IFANC 2021 Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio tri theitl cyntaf Gorau’r Goreuon, detholiad o lyfrau ar gyfer plant a phobl ifanc. Bwriad Gorau’r Goreuon yw cyflwyno detholiad o lyfrau a ystyrir yn glasuron ym maes llenyddiaeth plant a phobl ifanc i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr. Erthygl llawn: https://llyfrau.cymru/goraur-goreuon-cyflwyno-tair-stori-or-gorffennol/ MWY O LYFRAU YNG NGHYFRES GORAU'R GOREUON...

View All

Pages (77)

 • Adolygiadau | Sonamlyfra

  ffuglen Cymraeg gwreiddiol Cymru doniol fiction amrywiaeth cyfeillgarwch friendship antur Doniol arddegau diversity ffrindiau anifeiliaid bilingual dwyieithog Funny hiwmor caredigrwydd funny Gwreiddiol Cymraeg health and wellbeing iechyd a lles adventure amgylchedd empathi Hiwmor humour Huw Aaron animals cyfnod sylfaen Dwyieithog environment ffeithiol hanes hud a lledrith natur Antur Arddegau Bilingual blynyddoedd cynnar chwedl Cymraeg early years Elin Meek emosiynau family Fiction galar Humour kindness LGBTQ+ Manon Steffan Ros nature addasiad anabledd Anxiety Archarwyr bereavement bullying cymraeg gwreiddiol cynhwysiad dirgel disability ditectif emotions empathy feelings ffantasi foundation phase Friendship Gorau'r Goreuon Gorbryder Hanes Hanes Cymru Defnyddiwch y bocs chwilio i edrych am lyfr neu awdur. Adolygiadau Popeth/All 0-4 5-7 8-11 12-14 15+ Search sônamlyfra Jun 9 2 min Dirgelwch y Dieithryn - Elgan Philip Davies 9 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 8 1 min Dim chwarae, Mot! - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 4 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 8 1 min Yn gynnar yn y bore - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 2 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 3 4 min Y Pump - Awduron amrywiol [gol. Elgan Rhys] 26 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jun 1 2 min Ynyr yr Ysbryd a'r Dylwythen Deg - Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn 21 0 Post not marked as liked sônamlyfra May 24 2 min Gan Bwyll a Gwyddbwyll - Stewart Foster [addas. Bethan Gwanas] 26 0 Post not marked as liked sônamlyfra May 13 3 min Genod Gwych a Merched Medrus 2 - Medi Jones-Jackson 21 0 Post not marked as liked sônamlyfra Apr 27 3 min Ga' i fyw adra? - Haf Llewelyn 42 0 Post not marked as liked sônamlyfra Apr 22 3 min Y Soddgarŵ - Manon Steffan Ros 13 0 Post not marked as liked sônamlyfra Apr 6 3 min Dere i Dyfu gyda Dewi Draenog a Beca Broga - Adam Jones 84 0 Post not marked as liked sônamlyfra Mar 17 4 min Hanes yn y Tir - Elin Jones 101 0 Post not marked as liked sônamlyfra Mar 13 3 min Y Bwystfil a'r Betsan - Jack Meggitt-Phillips (addas. Elidir Jones) 29 0 Post not marked as liked sônamlyfra Mar 3 2 min Lledrith yn y Llyfrgell - Anni Llŷn 28 0 Post not marked as liked sônamlyfra Feb 10 3 min Gwil Garw a'r Carchar Crisial - Huw Aaron 39 0 Post not marked as liked sônamlyfra Feb 7 3 min Rhedeg yn gynt na'r cleddyfau - Myrddin ap Dafydd 32 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jan 24 2 min Mae pob uncorn yn hoffi enfys...Tybed? [Emma Adams a Mike Byrne, addas. Gwynne Williams] 33 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jan 20 2 min Y Dyn Dweud Drefn [yn chwarae pêl-droed] - Lleucu Fflyr Lynch 26 0 Post not marked as liked sônamlyfra Jan 13 2 min Y Disgo Dolig Dwl - Gruffudd Owen 6 0 Post not marked as liked sônamlyfra Dec 16, 2021 2 min Shirley - Bethan Gwanas 36 0 Post not marked as liked sônamlyfra Dec 4, 2021 2 min Pam? - Luned Aaron a Huw Aaron 32 0 Post not marked as liked June 2022 (5) 5 posts May 2022 (2) 2 posts April 2022 (3) 3 posts March 2022 (3) 3 posts February 2022 (2) 2 posts January 2022 (3) 3 posts December 2021 (4) 4 posts November 2021 (4) 4 posts October 2021 (4) 4 posts September 2021 (5) 5 posts August 2021 (5) 5 posts July 2021 (3) 3 posts Dirgelwch y Dieithryn - Elgan Philip Davies Jun 9 Dim chwarae, Mot! - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] Jun 8 Yn gynnar yn y bore - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] Jun 8

 • Adra | Sonamlyfra

  ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Darllen DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Dirgelwch y Dieithryn - Elgan Philip Davies 9 0 Post not marked as liked Dim chwarae, Mot! - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 4 0 Post not marked as liked Yn gynnar yn y bore - Lawrence Schimel ac Elīna Brasliņa [Addas. Mari Siôn ac Elin Haf] 2 0 Post not marked as liked Y Pump - Awduron amrywiol [gol. Elgan Rhys] 26 0 Post not marked as liked Ynyr yr Ysbryd a'r Dylwythen Deg - Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn 21 0 Post not marked as liked Gan Bwyll a Gwyddbwyll - Stewart Foster [addas. Bethan Gwanas] 26 0 Post not marked as liked LLYFR Y MIS . Mehefin Gweld mwy AWDUR Y MIS Casia Wiliam Darllen GWOBRAU Tir na n-Og Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc' Mwy TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

 • Podcasts | Sonamlyfra

  PODCASTS AM LYFRAU A DARLLEN Caru Darllen Cyngor Llyfrau Cymru Cylchgrawn Cip Urdd Gobaith Cymru Colli'r Plot Awduron Amyrwiol Am Blant Prifysgol Bangor Siarad Cyfrolau Cyngor Llyfrau Cymru Y Pod Llyfrau Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin Byw Llyfrau Estyn Allan Y Clwb Darllen S4C Dysgu Cymraeg

View All