top of page

Chwilio

349 items found for ""

Blog Posts (263)

 • Cegin Mr Henry - Lloyd Henry

  *For English review, see language toggle switch* (awgrym) oed darllen: 9+ (awgrym) oed diddordeb: 10-15 Genre: #ffeithiol #coginio #bwyd Ar y weekend, hefo glasiad o win yn fy llaw, dipyn o chill out music yn chwarae, a bore dydd Llun yn teimlo’n bell i ffwrdd, does dim yn well gen i ‘na threulio oriau yn y gegin yn arbrofi hefo ryseitiau ac yn edmygu fy nghwpwrdd sbeisys! (o mam bach dwi definitely wedi cyrraedd middle age!) Ond ar noson ysgol, ar ôl dod adra’n hwyr, finnau wedi anghofio defrostio’r chicken breasts a dim golwg o de - mae hi’n stori dra gwahanol. Does nunlle mwy diflas i fod 'na’r gegin wrth orfod pendroni ‘be gawn ni i de?’ a phawb yn y tŷ yn hangry! (i’r rhai sydd ddim yn gwybod ystyr ‘hangry’ = cymysgedd o ‘angry’ a ‘hungry’ - dim yn gyfuniad da o gwbl!) Ond hei lwc, fydd dim angen i mi boeni rhagor, achos mae llyfr coginio syml, down to earth Cegin Mr Henry ar gael i roi help llaw – a hwnnw’n llawn o syniadau syml (ond blasus) sy’n ideal ar gyfer chefs o bob gallu. Mae’r awdur, Lloyd Henry, yn athro technoleg bwyd yn Ysgol Gyfun Gŵyr, ac felly mae’n gwybod yn iawn sut i ddod a dŵr at ddannedd y gynulleidfa darged – bwyd blasus, iachus efo cyfarwyddiadau fool proof a chlir! Yn ôl y wasg, llyfr i’r arddegau ydi o, ond dwi’n meddwl y gall unrhyw un wneud defnydd da ohono. Un peth reit annoying am lyfrau coginio fel arfer ydi pan maen nhw’n trio gwneud ryw ryseitiau elaborate, ffansi hefo chynhwysion weird. Petha ‘da chi byth yn cadw yn y tŷ - petha ‘sa angen mynd i'w prynu’n unswydd, a phetha fydd yn ôl pob tebyg, yn diflannu nôl i'r cwpwrdd wedyn ar eu hanner, never to be seen again. Mae’r llyfr yma’n wahanol. Dwi’n falch o ddweud fod y ryseitiau, a’r cynhwysion i gyd yn rai hollol normal, yn rhad, a nifer ohonynt yn debygol iawn o fod yn llechu yn eich cypyrddau’n barod. Winner winner chicken dinner. Dwi’n meddwl, a dwi’n siŵr fasa Lloyd yn cytuno hefo fi, fod hi’n bwysig i bobl ifanc ddysgu’r sgil o goginio. Mae o’n sgil bywyd, a bydd yn enwedig o ddefnyddiol ar gyfer symud i’r Brifysgol lle bydd rhaid iddynt sortio eu bwyd eu hunain. (fedrwn ni ddim byw ar Pot Noodles a Dominos am byth!) Mae'r ffaith ‘bo chi’n gallu cookio hefyd yn ffordd dda o impressio cariadon... (Er, dwi’n meddwl nes i wneud job ‘chydig rhy dda, achos fi sydd wedi landio’r job o head chef yn tŷ ni). Cyn mynd i’r coleg, dwi’n cofio cael copi o Sam Stern’s cookbook yn anrheg gan Mam. Cyn hynny, dwi’n meddwl mai cheese on toast oedd fy limit. Erbyn hyn, dwi’n teimlo’n reit gartrefol o flaen stôf ac yn ddiweddar iawn, mi wnes i wneud cinio dydd Sul i’r teulu cyfan- a hynny heb roi’r tŷ ar dân! Happy days! Felly os ‘da chi’n nabod rhywun sydd prin yn gallu berwi wy, neu ‘da chi’n awyddus i annog rhywun i godi’r ffedog a rhoi cynnig arni, mi fasa’r llyfr yma’n gwneud anrheg berffaith, ac yn siŵr o godi eu hyder yn y gegin. Ond pa rysáit i’w goginio gyntaf? Dwi wedi mynd drwy’r drefn arferol, sef sticio post-its drwy'r llyfr yn dethol pa rai dwi am eu trio gyntaf. Mae’r cyri tatws melys a’r byns pizza yn edrych yn ffab. Does ‘na ddim llawer (a deud y gwir, fedra i ddim meddwl am un ar y foment) o lyfrau coginio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc yn benodol, felly dwi’n falch iawn o weld hwn yn cael ei gyhoeddi. Beth sydd yn dda hefyd, yw’r defnydd o’r codau QR fel cymorth ychwanegol. Maen nhw’n addas iawn i’r rheiny, fel fi, sy’n hoffi ‘gweld’ sut i wneud pethau. ‘Da chi’n cael y gorau o ddau fyd rili! Mae llyfr cegin Mr Henry wedi hawlio ei le ar y silff ffenest, yng nghanol yr hen ffefrynnau eraill fel Pinch of Nom a Miguel Barclay’s £1 Meals. Mi glywais si ar led fod ‘na wefan ar ei ffordd, felly dwi’n siŵr bydd mwy o bigion disglair yn fanna pan ddaw. Gobeithio bydd ‘na fwy o lyfrau ar y gweill. Os ga i wneud awgrym - mi fasa un ‘prydau punt’ yn handi yn yr argyfwng costau byw sydd ohoni! Reit, dyna ddigon o fy mwydro i, dwi’n mynd nôl i'r gegin i gychwyn te! Gwasg: Atebol Cyhoeddwyd: Rhagfyr 2022 Pris: £12.99 Fformat: Clawr caled (ac e-lyfr) GWYLIWCH MR HENRY AR PRYNHAWN DA, S4C -CHWEFROR 2023 Dyma fy ymgais i wneud y byns pizza (roedd 'na mould yn y pot pesto gwyrdd, felly dim ond rhai caws a tomato wnes i tro 'ma.) Mi fedra i gadarnhau bydd rhain ar y menu eto...

 • Sêr y Nos yn Gwenu - Casia Wiliam

  *For English review, see language toggle switch* ♥Llyfr y Mis i blant: Ebrill 2023 ♥ (awgrym) oed darllen: 15+ (awgrym) oed diddordeb: 15+ Disgrifiad Gwales: Dyma nofel gyntaf Casia Wiliam ar gyfer Oedolion Ifanc 16+ oed. Stori yw hi am Leia a Sam, stori gariad gignoeth, sydd hefyd yn stori am gymuned, am ddysgu, am fentro ac am faddeuant. Ar ôl cael eu gorfodi i fod ar wahân am sbel, gwelwn eu bywydau’n croesi eto yn y ganolfan gymunedol, lle mae'r stori'n dechrau. Ar glawr nofel gyntaf Casia Wiliam i oedolion ifanc mae dyfyniad gan Megan Angharad Hunter sy’n taro’r hoelen ar ei phen: “Cwtsh o nofel sy’n gorlifo gan hiwmor cynnes a chymeriadau byw.” Mae prif gymeriad y nofel, Leia, yn gweithio mewn canolfan gymunedol (achos Community Service), felly does dim prinder o gymeriadau credadwy o gefndiroedd ac oedrannau gwahanol, pob un yn cyfrannu i stori Leia – mae Sarah Lloyd y tiwtor celf yn dipyn o ffefryn i fi. “Pam mae hi’n gwneud Community Servie?” meddech chi. Wel, fe ddown ni i ddysgu pam yn raddol, yn ogystal â dysgu mwy am Leia a’i ffrindiau o’r ysgol gynradd tan eu presennol trwy benodau o ôl-fflachiadau crefftus. Roeddwn i eisiau i ambell gymeriad ailymddangos ym mywyd Leia, ond er na ddigwyddodd hynny does dim byd yn teimlo ar goll yn y stori. Mae ysgrifennu Casia Wiliam mor fyw yn y nofel; o fewn ychydig dudalennau ro’n i’n teimlo fy mod i’n ‘nabod Leia ac eisiau’r gorau iddi hi. Er hyn, dwi’n teimlo fel fy mod i wedi bod ar wibdaith emosiynol gyda Leia, yn teimlo popeth o falchder i rwystredigaeth, gobaith i ryddhad, tor calon i gariad, ofn i gyffro. Ym mhenodau olaf y nofel byddwch chi eisiau sgrechian ar Leia a gofyn, “BETH WYT TI’N GWNEUD?!” cyn ail-feddwl a bod eisiau rhoi cwtsh anferth a chefnogaeth iddi hi. Fe ges i fy atgoffa ’chydig bach o gyfres ddiweddar y BBC, Outlaws, gan benodau cynnar y nofel – tybed oedd Casia’n ffan o’r gyfres? Ta beth am hynny, dwi’n meddwl byddai stori Leia yn gwneud cyfres ddrama neu ffilm wych, rhywbeth twymgalon i’w wylio ar nosweithiau tywyll y gaeaf. Mae hon yn chwip o nofel, felly ewch ati i’w darllen hi, wnewch chi ddim difaru gwneud. Gawn ni fwy o lyfrau fel hyn, plîs, Casia! Gwasg: Y Lolfa Cyhoeddwyd: Mawrth 2023 Pris: £8.99 Fformat: Clawr meddal (ac e-lyfr) Pan o'n i'n tynnu lluniau yn y rockery, sbiwch pwy ddaeth i ddeud helo!

 • Sut wyt ti, Bwci Bo? /How are you, Bwci Bo?- Joanna Davies a Steven Goldstone

  *For English review, see language toggle switch* (awgrym) oed darllen: 5+ (awgrym) oed diddordeb: 2-5 Genre: #llyfrallun #odli #dwyieithog #doniol #teimladau https://www.joeybananashandmade.co.uk/ Wnaethoch chi fwynhau’r bwci bos tro diwethaf? Ar ôl llwyddiant Sawl Bwci bo? mae’r creaduriaid bach drygionus yn ôl i greu stŵr! Wohoo! Mae’n siŵr fod nifer o blant a rhieni Cymru wedi dod ar draws y llyfr cyntaf, achos fe gafodd hwnnw ei gynnwys fel rhan o raglen Dechrau Da/Bookstart gan elusen BookTrust Cymru – lle’r oedd pob plentyn yng Nghymru yn cael pecyn o lyfrau am ddim cyn troi’n dri. Wel, rŵan maen nhw’n ôl ac yr un mor fywiog a lliwgar ac erioed. Y tro hwn, nid rhifau sydd dan sylw, ond teimladau - ac mae'r rheiny’n bethau cymhleth ac amrywiol iawn dydyn! Mae steil y llyfrau yn fodern iawn, ac mae’n amlwg fod gan y darlunydd, Steven Goldstone, dalent pan mae’n dod i ddylunio digidol. Mae’r lluniau yn drawiadol iawn, ac mae’r angenfilod bach ciwt a’u castiau dwl yn siŵr o apelio at lygaid bach. Dwi’n licio fod cyfeiriad a siâp y ffont yn cael ei amrywio o dudalen i dudalen er mwyn cadw pethau’n ddiddorol. Yn sicr mae ‘na ddigon o gyffro ar bob tudalen. Mae ‘na elfen ryngweithiol i’r llyfr hefyd, ac maen nhw wedi cynnwys ambell i weithgaredd i’w gwneud ar ddiwedd y llyfr. Handi. Wrth i blant bach ddatblygu, mae’n rhaid iddyn nhw geisio gwneud synnwyr o’r holl deimladau gwahanol. Gallent fod yn chwerthin yn llon un funud, ond yn torri eu calon y funud nesaf. Mae dysgu rheoli emosiynau yn rhywbeth sy’n cymryd amser, ac mae llyfr fel hyn yn siŵr o fod yn ddefnyddiol gan ei fod yn trafod yr ups and downs o fywyd pob dydd a’r holl deimladau gwahanol. Un o’r negeseuon yw, mae’n iawn i deimlo sut ‘da chi’n teimlo, ac yn hollol naturiol. O ran yr hiwmor, wel, mae unrhyw sôn am faw trwyn, a phwmps a phethau felly yn siŵr o apelio at y rhai lleiaf, hyd yn oed os ydio’n gwneud i hen bobl ddiflas fel fi rowlio eu llygaid! Dwi’n licio’r cwpledi yma’n fawr iawn: Weithiau mae’r bwci bos yn hapus Weithiau maen nhw’n drist Weithiau maen nhw’n flin fel cacwn Weithiau’n wên o glust i glust! Swnio fel diwrnod arferol i mi yn y gwaith! Mae Llio a fi (Sôn am Lyfra) yn disgwyl ein plentyn cyntaf ym mis Gorffennaf, a thra oni wrthi’n gosod y bookshelf i fyny yn y llofft babi dros y penwythnos, mi oeddwn i’n meddwl: ‘mi fydd y llyfr yma’n edrych yn dda ar y silff newydd!’ a dwi’n edrych ymlaen at allu ei rannu hefo’r bychan mewn peth amser. Mae’r clawr jest yn gweiddi “darllenwch fi!” Am fwy o stwff bwci bo-aidd, ewch i https://www.joeybananashandmade.co.uk/ am sbec. Gwasg: Atebol Cyhoeddwyd: 2022 Pris: £7.99 Fformat: Clawr meddal BETH AM LAWRLWYTHO'R DAFLEN WEITHGAREDD GAN BOOKTRUST? https://cdn.booktrust.org.uk/globalassets/resources/welsh-resources/bwrt-22-23-bwci-bo-rhyme-and-activity-welsh.pdf?_gl=1*1au8070*_ga*NDgwODc0NjIxLjE2Nzk1ODYwMjE.*_ga_42ZTZWFX8W*MTY3OTU4NjAyMy4xLjEuMTY3OTU4OTg2Ny42MC4wLjA. AM YR AWDURON: (o wefan BookTrust) Am Joey Bananas Steven Goldstone Mae Steven yn Ddylunydd ac yn Ddarlunydd. Mae e wedi dylunio nifer o wefannau ac apiau i blant, yn cynnwys gwefan ffilm 'The Muppets' i Disney a gwefannau rhaglenni plant i S4C. Fe yw darlunydd y gyfres llyfrau stori a llun, ‘Bwci Bo’ i blant bach. Cafodd ‘Sawl Bwci Bo?’, a gyhoeddwyd gan Atebol, ei ddewis gan BookTrust Cymru fel ei lyfr ‘Dechrau Da’ i blant bach yn 2022. Cyhoeddwyd y llyfr nesaf yn y gyfres, ‘Sut wyt ti, Bwci Bo?’ ar ddiwedd 2022. Mae e’n briod i Joanna ac yn byw yn Llanilltud Fawr. Joanna Davies Mae Joanna yn Ysgrifennwr a Chynhyrchydd Creadigol. Mae hi wedi gweithio fel Uwch Gynhyrchydd i ITV Cymru, S4C a’r BBC. Cynhyrchodd raglenni teledu a gwefannau dwyieithog i oedolion a phlant yn cynnwys Cbeebies a Bitesize. Mae Joanna wedi ysgrifennu nifer o nofelau dwyieithog. Hi yw awdur y gyfres llyfrau stori a llun, ‘Bwci Bo’ i blant bach. Cafodd ‘Sawl Bwci Bo?’, a gyhoeddwyd gan Atebol, ei ddewis gan BookTrust Cymru fel ei lyfr ‘Dechrau Da’ i blant bach yn 2022. Cyhoeddwyd y llyfr nesaf yn y gyfres, ‘Sut wyt ti, Bwci Bo?’ ar ddiwedd 2022. Mae hi’n briod i Steven ac yn byw yn Llanilltud Fawr.

View All

Other Pages (83)

 • Adra | Sonamlyfra

  ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Mwy DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Y Bachgen â Blodau yn ei Wallt/The boy with flowers in his hair - Jarvis [addas. Awen Schiavone] 14 0 Post not marked as liked Elon - Laura Murphy a Nia Parry 21 0 Post not marked as liked Sblash! - Branwen Davies 20 0 Post not marked as liked Sgrech y Creigiau - Elidir Jones 22 0 Post not marked as liked Y Llew Tu Mewn / The Lion Inside - Rachel Bright [addas. Eurig Salisbury] 18 0 1 like. Post not marked as liked 1 Y Parsel Coch - Linda Wolfsgruber, Gino Alberti [addas. Llio Elenid] 19 0 Post not marked as liked LLYFR Y MIS i bla nt Cyngor Llyfrau Cymru . Chwefror Gwales AWDUR Y MIS Branwen Davies Darllen GWOBRAU TIR NA N-OG Gwobr blynyddol y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Gwobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig ​ Llenyddiaeth Cymru TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

 • Llyfr y Mis | Sonamlyfra

  Adolygiad o Lyfr y Mis Awst 2022 Gwales

 • Llyfr y Flwyddyn | Sonamlyfra

  Newyddion cyffrous! Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi categori newydd ar gyfer gwobrau Llyfr y Flwyddyn, sef 'Plant a Phobl Ifanc. ' ​ Mae hyn yn newyddion da iawn oherwydd byddant yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Cymru i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, a bydd cyfle iddynt bleidleisio yng Ngwobr Barn y Plant a Phobl Ifanc . ​ Bydd y rhestr fer yn cael ei ddatgelu mewn rhaglen arbennig gyda Nia Roberts ar BBC Radio Cymru. 9pm Gorffennaf 1af 2020. Enillydd 2020 Categori Plant a phobl ifanc Adolygiad Rhestr Fer Am wybod mwy? Caiff enillwyr y gwobrau Cymraeg eu cyhoeddi mewn cyfres o ddarllediadau ar BBC Radio Cymru fel rhan o’r Ŵyl AmGen rhwng dydd Iau 30 Gorffennaf a dydd Sul 2 Awst, a hynny mewn partneriaeth â BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. ​ Categorïau Barddoniaeth a Ffeithiol Greadigol Cymraeg 7.00pm, 30 Gorffennaf BBC Radio Cymru Categorïau Plant a Phobl Ifanc a Ffuglen Cymraeg 1.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Cymru Enillwyr categorïau, Gwobr People’s Choice Wales Arts Review a’r Prif Enillydd Saesneg 6.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Wales Barn y Bobl Golwg 360 a’r Prif Enillydd Cymraeg 1.00pm, 1 Awst BBC Radio Cymru ​ C liciwch yma i fynd i ddarllen mwy ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

View All
bottom of page