top of page

Chwilio

342 items found for ""

Blog Posts (255)

 • Elon - Laura Murphy a Nia Parry

  *For English review, see language toggle switch* ♥Llyfr y mis i blant: Ionawr 2023♥ (awgrym) oed darllen: 5+ (awgrym) oed diddordeb: 3-7 Genre: #ffuglen #anifeiliaid #cadwraeth #natur #empathi Lluniau: Elin Vaughan Crowley https://www.instagram.com/elincrowleyprint/?hl=en Allan o’r holl anifeiliaid gwyllt, dwi’n meddwl mai eliffantod yw’r rhai mwyaf rhyfeddol ohonyn nhw i gyd. ‘Dach chi’n cytuno? Iawn, mi wna i gyfaddef fod jiráffs yn reit cŵl hefyd, ond i mi, eliffantod sy’n mynd â hi. Gyda’u clustiau anferthol a’u trynciau hirion, maen nhw’n greaduriaid rhyfedd, fel ‘sa nhw’n perthyn i ryw oes wahanol. Anifeiliaid sy’n gryf, yn urddasol, yn fawreddog ac yn annwyl ‘run pryd. Ac o’r holl eliffantod i gyd, mae un direidus sy’n arbennig iawn – Elon. Fel unrhyw eliffant ifanc, mae Elon yn llawn brwdfrydedd ac egni, ac wedi hen laru ar orfod gwrando ar ei mam a’i thad. Am ddiflas meddylia Elon, a hithau’n dyheu am antur. Ar ôl anwybyddu ei rhieni a dianc (dwi ddim yn argymell hyn o gwbl!) daw dymuniad Elon am antur yn wir, ond mae’r byd tu hwnt i ddiogelwch y llwyth yn le mawr, a buan iawn daw’r eliffant ifanc ar draws y creadur perygla un– dyn. I feddwl pa mor hardd yw’r creaduriaid yma, mae’n fy nhristau i feddwl eu bod nhw mewn perygl enbyd o ddiflannu yn gyfan gwbl, a hynny o’n herwydd ni. Petai eu hela am ifori dros y canrifoedd ddim yn ddigon drwg, mae eu cartref nawr o dan fygythiad wrth i ni ddinistrio’r coedwigoedd sy’n eu cynnal gyda’n peiriannau felltith. Ond mae Elon yn ddewr. Hyd yn oed wrth ddod wyneb yn wyneb gyda’r peiriannau ffyrnig, sy’n bygwth ei chynefin, mae Elon yn penderfynu na allai eistedd yn ôl a gadael i hyn ddigwydd. Rhaid gweithredu. Tybed a fedr un eliffant pitw roi stop ar y dinistr? Mae arlunwaith Elin Vaughan Crowley yn eich denu’n syth, ac mae holl liwiau a rhyfeddodau’r goedwig yn dod yn fyw drwy’r lluniau. Llyfr dwyieithog yw hwn ar ffurf mydr ac odl, felly nid yw’n gyfieithiad uniongyrchol, ond yn hytrach, yn addasiad o’r testun. Tra dwi’n hoff iawn o lyfrau dwyieithog, fy unig gŵyn efallai yw bod gosodiad y testun mymryn yn ddryslyd ar adegau gan fod y testun ‘run maint. Dyma lyfr defnyddiol ar gyfer cyflwyno uned o waith ar anifeiliaid, cadwraeth, yr amgylchedd ac i dynnu sylw - heb greu panig - am yr argyfwng sy’n wynebu byd natur. Rhaid ceisio trosglwyddo’r neges i’r genhedlaeth nesaf os ydyn nhw am gael y cyfle i weld eliffantod go iawn yn y gwyllt rhyw ddiwrnod. Gobeithio bydd y darllenydd ifanc yn dilyn esiampl Elon ddewr, ac yn credu y gallan nhw hefyd wneud gwahaniaeth drwy weithredu. Gwasg: Atebol Cyhoeddwyd: 2022 Pris: £7.99 COD QR - cofiwch sganio'r cod er mwyn gweld mwy o wybodaeth am waith 'Size of Wales' BETH AM WYLIO'R ACTOR, IWAN RHEON, YN DARLLEN Y STORI?

 • Sblash! - Branwen Davies

  *For English review, see language toggle switch* ♥Llyfr y Mis i Blant: Tachwedd 2022♥ (awgrym) oed darllen: 11+ (awgrym) oed diddordeb: 10-14 Genre: #ffuglen #arddegau #bwlio #iechydalles Dwi'n llwyr gydnabod, nid fi yw cynulleidfa darged y llyfr yma. Yn ôl Gwales, llyfr ar gyfer darllenwyr rhwng 10 ac 13 oed ydi o, ond dwi’n deud 11-14+ Ella mod i ddim yn ddisgybl yn yr ysgol uwchradd erbyn hyn, ond dwi wedi bod yno (amser maith yn ôl!) ac i unrhyw un sydd wedi bod yn fwli, neu wedi cael eu bwlio, mi fydd y llyfr yn canu cloch. Fel rhywun oedd yn ‘fwy’ na’i ffrindiau, yn anffodus mae gen i brofiad o'r ddwy sefyllfa- dwi wedi cael fy mwlio, a dwi wedi bod yn fwli. Petai gen i ond beiriant i fynd yn ôl mewn amser, mi fasa pethau’n wahanol iawn. Tydi’r profiad o gael eich bwlio byth yn eich gadael chi mewn gwirionedd, ac mae jest darllen stori Beca yn dod a hen deimladau poenus yn ôl i’r wyneb, hyd yn oed os yw’r cyd-destun yn wahanol. Ar y tir, mae Beca’n lletchwith, a hithau’n destun hwyl i’r plant eraill. Mae hi’n darged amlwg i'r bwlis gan fod ei chorff yn wahanol i bawb arall, ac fe ddechreua’r nofel gyda’r plant yn tynnu ei choes am fod ganddi stretch marks. Ond unwaith mae hi yn y dŵr, trawsnewidia yn llwyr. Yma, yn y pwll sy’n lloches iddi, teimla Beca’n saff ac yn gyffyrddus. Mewn dŵr, mae hi’n nofiwr gosgeiddig a medrus iawn - does neb yn ei blwyddyn gystal â hi. Pam felly mae hi wedi cadw ei champau a’i gorchestion yn gyfrinach rhag pawb? Un o’r ringleaders sy’n gwneud bywyd Beca’n hunllef yw Siwan, y ferch ddelaf yn y flwyddyn. Mae hi'n mynd allan o’i ffordd i wneud bywyd yn ddiflas i Beca heb fod angen. O leiaf mae Beca’n saff yn niogelwch y pwll nofio... wel, dyna oedd hi’n feddwl... Tydi Beca ddim ar ben ei hun yn llwyr, dwi’n falch o ddweud. Mae ganddi gnewyllyn bach o ffrindiau ffyddlon. Ond pan mae Jacob, ei ffrind, yn cychwyn mynd allan hefo Siwan, y gelyn, mae hyn yn creu dipyn o gur pen i Beca. Ar ôl digwyddiad hynod o gas, daw bywydau’r ddwy ferch at ei gilydd mewn ffordd annisgwyl. Heb ddweud gormod, roedd hi’n ddiddorol gweld cip o fywyd Siwan, ac er mai hi yw’r ferch fwyaf poblogaidd, dydi bywyd ddim yn fêl i gyd iddi. Maen nhw’n dweud, dydyn, fod bwlis yn bobl anhapus go iawn. Dros gwrs y nofel, gwelwn Beca druan ar ei hisaf, ond hefyd yn tyfu fel person ac yn dod drwyddi’r ochr arall yn gryfach person. Wrth iddi fagu hyder a dechrau derbyn ei chorff, fe ddaw yn hapusach yn ei chroen ei hun. Nid fairytale yw hwn chwaith, ac er na fedra Beca newid siâp ei chorff, mi all ddysgu i ddal ei phen yn uchel ac ymfalchïo yn yr hyn gall ei chorff gyflawni. Mewn ffordd, mae’r ‘bwlis’ yn dal o gwmpas yn y cefndir – mi fydd ‘na wastad haters, bydd, ond tydi Beca ddim yn gadael iddyn nhw effeithio arni yn yr un ffordd erbyn y diwedd. Mae hyn yn neges bwysig iawn i unrhyw un sy’n cael amser gwael ar hyn o bryd. Carwch eich hunain a charwch eich gilydd, bobl. Er mod i’n meddwl y bydd y nofel yn apelio fwy at ferched, dwi yn meddwl fod hwn yn llyfr y byddai pawb yn buddio o’i ddarllen, yn enwedig os ydach chi’n strydglo efo’ch hunanddelwedd, neu wedi cael eich bwlio (neu wedi bod yn fwli hefyd). Gobeithio iddo roi nerth i’r rheiny sy’n isel eu hysbryd ar hyn o bryd, ac os wneith o wneud i ni stopio, a meddwl, cyn dweud neu gwneud rhywbeth cas wrth berson arall, yna mi fydd y nofel wedi llwyddo yn fy marn i. Sylweddolais ar ôl darllen, cymaint o bwysau a disgwyliadau unattainable sydd ar bobl ifanc heddiw – merched yn enwedig – i edrych ac i ymddwyn mewn ffordd benodol, ac mae celeb culture ac apiau fel Instagram a TikTok wedi chware rhan fawr yn hyn. Dwi’n teimlo reit falch mod i wedi gorffen fy nghyfnod ysgol cyn i oes y mobile phones, Love Island a social media gyrraedd ei anterth. Er bod y plot braidd yn syml ac yn cliché ar brydiau, mae’n sicr yn easy read – sy’n gwneud i chi feddwl ‘run pryd. Yn debyg o ran maint i’r llyfrau ‘stori sydyn,’ mae angen mwy o nofelau byrion fel hyn. Gwasg: Y Lolfa Cyhoeddwyd: 2022 Pris: £5.99 DARLLENWCH ADOLYGIAD ALICE JEWELL, AR BLOG Y LOLFA: https://ylolfa.wordpress.com/2023/01/11/adolygiad-ar-sblash-branwen-davies/

 • Sgrech y Creigiau - Elidir Jones

  *For English, see language toggle switch on top of webpage* (awgrym) oed diddordeb: 10+ *dibynnu ar y plant- nid pawb sy'n licio straeon arswyd! (awgrym) oed darllen: 12+ Genre: #straeonbyrion #arswyd #Cymru Lluniau: Nest Llwyd Owen https://www.facebook.com/celfnestllwydowenart/ Byddwch yn ofalus wrth fynd heibio’r siop lyfrau, bydd y dwylo gwyrdd esgyrnog a’r llygaid duon yn syllu’n ddyfyn i mewn i’ch enaid ac yn eich gorchymyn i bigo’r llyfr i fyny a’i brynu... Pam oni’n gweithio fel athro, roedd gneud amser am stori diwedd y dydd yn hollbwysig. Does ‘na ddim digon o hynny’n digwydd yn ein dosbarthiadau, yn fy marn i. Dwi ddim yn sôn am ddarllen a deall ac ateb cwestiynau diflas. Na. Jest pen i lawr i wrando ar stori’n dod yn fyw. Be o’n i’n licio oedd adrodd straeon arswyd i blant bl.5 a 6 ar ddiwedd pnawn. Yn y portakabins, roedd y bleinds yn cau nes bod y stafell yn ddu fel bol buwch - grêt er mwyn creu dipyn o atmosffer i wrando ar straeon sbwci! Y broblem oedd, mi oedd ‘na brinder o lyfrau ‘off the shelf’ Cymraeg yn cynnwys straeon arswyd byrion, a does ‘na ond hyn a hyn o weithiau allwch chi ddibynnu ar Lleuad yn Olau gan T Llew neu Straeon i Godi Gwallt gan Irma Chilton! Y ffaith amdani oedd, angen llyfr arswyd newydd arnom yn y Gymraeg. Pan welais i ar Twitter fod y llyfr yma ar ei ffordd, roeddwn i’n hapus iawn. Fydd dim rhaid i mi orfod cyfieithu straeon Saesneg ar y pryd rŵan! Cysgu gyda’r golau ‘mlaen Er nad oes tudalen gynnwys ar y cychwyn i awgrymu hyn, llyfr o straeon byrion yw Sgrech y Creigiau, ac yn dilyn llawer o waith ymchwil, mae Elidir Jones wedi ail ddychmygu rhai o hen chwedlau Cymru sydd wedi mynd yn angof. Caiff y straeon hyn, sy’n ddigon i rewi’r gwaed, eu hatgyfnerthu gan luniau hunllefus Nest Llwyd Owen. Mi fyddai’n gweld yr ofn ar wyneb yr hen ddynes a’i llygad wen hyll yn fy nghwsg! Go debyg fyddwch chi angen nightlight ar ôl ei ddarllen. (na, mond yn jocian – ond mi oedd yn ddigon i roi croen gwŷdd i mi!) Peidiwch â mynd i’r dŵr... Yn bersonol, dwi’n meddwl fod stori arswyd yn gweithio’n well ar ffurf straeon byrion, sy’n adlewyrchu sut fyddai rhywun yn adrodd ghost stories yn y tywyllwch mewn sleeepover neu pan yn campio. Dwi wedi clywed sawl stori ysbryd fy hun ar lafar dros y blynyddoedd sydd wedi gadael rhyw deimlad annifyr ar ôl, ac mae ambell un o’r straeon yma’n sefyll allan fel rhai arbennig am roi ias oer lawr eich cefn. Allan o’r straeon i gyd, dwi’n meddwl mai’r cyntaf, “Y Naid Olaf” oedd yr un a roddodd y creeps fwyaf i mi. Dwi’n meddwl iddo fy atgoffa o’r darn yn y llyn ar ddiwedd y ffilm What Lies Beneath. Yikes! Dwi’n edrych ymlaen at y cyfle i adrodd y stori yma wrth gynulleidfa druan tro nesa fydd ‘na amser am stori. Byddai rhoi ryw sgrech iasol yn y lle iawn (ar ôl y llinell “gafaelodd rhywbeth yn ei goes”) yn siŵr o wneud y tric! Darllen o dan y cynfasau Dwi’n meddwl fod y rhan fwyaf o bobl (y enwedig plant) yn hoff o gael eu dychryn o dro i dro, neu fasa horror films a phethau felly ddim mor boblogaidd. Dwi’n dal i gofio mam yn adrodd stori am ysbryd Plas Mawr, Conwy, wrthyf pan oni’n iau, a hyd heddiw, dwi’n dal i gerdded heibio’r adeilad reit handi, yn enwedig gyda’r nos. Yndi, mae stori arswyd da yn gallu aros gyda chi am hir iawn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ffeindio pethau arallfydol, goruwchnaturiol a thywyll yn hynod o ddifyr, ac er mod i’n hoff iawn o’r llyfr yma, dwi’n cydnabod na fydd hwn at ddant bawb. Tybed fyddwch chi ddigon dewr i roi cynnig ar y saith stori hunllefus yma? Os ydach chi’n bwriadu sleifio i ddarllen y llyfr o dan y cynfasau – cofiwch eich tortsh ‘da chi! Gwasg: Broga Cyhoeddwyd: Tachwedd 2022 Pris: £8.99 Fel 'da chi'n gweld, dwi'n hoff o'r genre arswyd! Neis cael cyfrol arall yn y Gymraeg i ychwanegu at y casgliad!

View All

Other Pages (84)

 • Team

  Our Team Members Alun Davies Darllen Mwy Carys Glyn Darllen Mwy Gareth Evans Darllen Mwy Luned Aaron Darllen Mwy Meilyr Siôn Darllen Mwy Pryderi Gwyn Jones Darllen Mwy Sioned Wyn Roberts Darllen Mwy Bethan Gwanas Darllen Mwy Casia Wiliam Darllen Mwy Haf Llewelyn Darllen Mwy Manon Steffan Ros Darllen Mwy Meleri Wyn James Darllen Mwy Rebecca Roberts Darllen Mwy Branwen Davies Darllen Mwy Elidir Jones Darllen Mwy Jon Gower Darllen Mwy Medi Jones-Jackson Darllen Mwy Myrddin ap Dafydd Darllen Mwy Sioned Erin Hughes Darllen Mwy Awduron Cymru

 • Adra | Sonamlyfra

  ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Darllen DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Elon - Laura Murphy a Nia Parry 11 0 Post not marked as liked Sblash! - Branwen Davies 19 0 Post not marked as liked Sgrech y Creigiau - Elidir Jones 22 0 Post not marked as liked Y Llew Tu Mewn / The Lion Inside - Rachel Bright [addas. Eurig Salisbury] 13 0 1 like. Post not marked as liked 1 Y Parsel Coch - Linda Wolfsgruber, Gino Alberti [addas. Llio Elenid] 18 0 Post not marked as liked Cymry o Fri! - Jon Gower 15 0 Post not marked as liked LLYFR Y MIS Cyngor Llyfrau Cymru . Gweld mwy Chwefror AWDUR Y MIS Branwen Davies Darllen GWOBRAU TIR NA N-OG Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc' Mwy TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

 • Medi Jones-Jackson

  Medi Jones-Jackson Lawrlwytho PDF

View All
bottom of page