Y Tîm

Morgan Dafydd

Graddiodd Morgan o Brifysgol Bangor mewn Daearyddiaeth BSc cyn mynd ymlaen i wneud cwrs TAR Cynradd 3-7 oed yno.

Ar ôl hyfforddi fel athro cyfnod sylfaen, mi aeth ymlaen i ddysgu Blynyddoedd 3-6 (CA2) yn Nolgarrog. Yn ystod ei gyfnod fel athro, ymgymrodd Morgan â gradd meistr gyda Phrifysgol Caerdydd yn edrych yn bennaf ar sgiliau darllen a deall dysgwyr cynradd yn defnyddio'r dull darllen cilyddol.

 

Erbyn mis Medi 2019 mae Morgan wedi gadael llawr y dosbarth a bellach wedi cychwyn ar PhD llawn amser, wedi ei gyllido gan y Cyngor Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor, sy'n edrych ar ddatblygu adnoddau darllen dwyieithog. Yn ogystal â hyn, mae Morgan yn aelod o griw gwirfoddol bad achub Conwy.

Graddiodd Llio o Brifysgol Bangor gyda gradd yn y Gymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yn 2013. Aeth yn ei blaen i gwblhau MA Ysgrifennu Creadigol ac yna PhD ar agweddau o'r Theatr Gymraeg, 1945-79 (a ariannwyd gan yr AHRC). Cyhoeddwyd ei stori fer 'Beth Os?' yn y gyfrol Cariad Pur (2015) ac mae'r stori bellach yn rhan o'r maes llafur Lefel A Cymraeg: Ail Iaith (CBAC.)

Enillodd y gystadleuaeth Llên Meicro yn Eisteddfod yr Urdd 2015 a 2016 ynghyd â thlws coffa Jennie Eirian Davies. Hefyd, enillodd y wobr gyntaf am gyfansoddi drama dan 25 oed yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015. Mae hi bellach yn gweithio i Gyngor Gwynedd fel Swyddog Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg ac yn mwynhau bod yn aelod o bwyllgor Theatr Fach Llangefni, yn ogystal â chyfarwyddo.

Dr Llio Mai Hughes

Y Tîm

Dewch i weld pwy sy'n rhan o

Sôn am Lyfra

Book Shelf

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.