top of page

Polisi Preifatrwydd

 

Data personol

O dan Reoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yr UE, diffinnir data personol fel y canlynol:

 

1. Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth?

 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut y byddwn ni, Sôn am Lyfra, yn casglu ac yn defnyddio eich data personol ar gyfer eich diweddaru am ein gwefan a hefyd os ydych yn anfon cynnwys yr hoffech ei gynnwys ar ein tudalennau cymunedol. Rydym ond yn casglu data er mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau sydd i ddod ac i gysylltu â chi os ydych chi wedi llwytho cynnwys am eich hun. Os ydych chi'n rhoi rhodd ariannol, yna gall PayPal gasglu eich data at ddibenion talu a dibenion cyswllt e-bost. Ewch i https://www.paypal.com/uk/home am fwy o fanylion.

 

Os byddwch yn anfon clipiau neu wybodaeth bersonol atom i'w rhannu ar ein tudalennau cymunedol naill ai drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol (fel Instagram, Twitter, Facebook) neu drwy unrhyw fodd arall, yna trwy gyflwyno'r rhain i ni, rydych yn rhoi caniatâd i ni rannu eich data a delweddau personol (un o'r clipiau hynny) trwy ein gwefan  a'n holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

2. Pam mae angen i Sôn am Lyfra gasglu a storio data personol?

Y rhesymau yw fel ein bod yn gallu cyfathrebu am ddigwyddiadau sydd i ddod ac i gysylltu â chi os ydych am rannu clipiau fideo neu gynnwys arall amdanoch chi'ch hun ar ein tudalennau cymunedol.

 

Bydd unrhyw gynnwys sydd wedi’i gyflwyno i'w rannu ar ein tudalennau cymunedol yn cael ei archifo ar ein gwefan a'i gynnal am gyfnod amhenodol. Fodd bynnag, os ydych am i'r cynnwys hwn gael ei ddileu ar unrhyw adeg, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig drwy gysylltu â'r swyddog data (gweler y manylion isod).

 

Ym mhob achos, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a'i defnyddio yn briodol at y diben hwn, ac nad yw'n gyfystyr â meddiannu eich preifatrwydd.

 

Bydd ein cyfathrebu yn bennaf dros e-bost a/neu gyfryngau cymdeithasol.

 

3. A fydd Sôn am Lyfra yn rhannu fy nata personol ag unrhyw un arall?

 

Na. Dim o gwbl.


4. Sut fydd Sôn am Lyfra yn defnyddio'r data personol y mae'n ei gasglu amdanaf i?

Bydd Sôn am Lyfra yn prosesu (casglu, storio a defnyddio) y wybodaeth a ddarparwch mewn modd sy'n gydnaws â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yr UE. Byddwn yn ymdrechu i gadw eich gwybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, a pheidio â'i chadw'n hirach nag sy'n angenrheidiol. Mae'n ofynnol i Sôn am Lyfra gadw gwybodaeth yn unol â'r gyfraith, fel gwybodaeth sydd ei hangen at ddibenion treth incwm ac archwilio. Gall pa mor hir y dylid cadw mathau penodol o ddata personol hefyd gael eu rheoli gan ofynion sector busnes penodol ac arferion cytunedig. Gellir cadw data personol yn ychwanegol at y cyfnodau hyn yn dibynnu ar anghenion busnes unigol.

5. O dan ba amgylchiadau y bydd Sôn am Lyfra yn cysylltu â mi?

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu o ddigwyddiadau sydd i ddod; i drafod rhannu eich cynnwys personol os ydych wedi anfon clipiau atom i'w defnyddio ar ein tudalennau cymunedol. Os oes problem gyda rhoddion Paypal, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi yn yr achos hwn.

6. A allaf ddarganfod y data personol sydd gan y sefydliad amdanaf i?

Gall Sôn am Lyfra, ar eich cais, gadarnhau pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a sut y caiff ei phrosesu. Os oes gan Sôn am Lyfra ddata personol amdanoch chi, gallwch ofyn am y wybodaeth ganlynol:

Hunaniaeth a manylion cyswllt yr unigolyn neu'r sefydliad sydd wedi penderfynu sut a pham i brosesu eich data. Mewn rhai achosion, bydd hyn yn gynrychiolydd yn yr UE.

 

Manylion cyswllt y swyddog diogelu data, lle bo'n berthnasol.

 

Pwrpas y prosesu yn ogystal â'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu.

 

Os yw'r prosesu wedi'i seilio ar fuddiannau cyfreithlon Sôn am Lyfra neu drydydd parti, gwybodaeth am y buddiannau hynny.

 

Y categorïau o ddata personol sy'n cael eu casglu, eu storio a'u prosesu.

 

Derbynnydd / derbynwyr neu gategorïau o dderbynwyr y datgelir / y datgelir y data iddynt.


Os ydym yn bwriadu trosglwyddo'r data personol i drydedd wlad neu sefydliad rhyngwladol, mae’r wybodaeth am sut rydym yn sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn ddiogel. Mae'r UE wedi cymeradwyo anfon data personol i rai gwledydd oherwydd eu bod yn bodloni safon ofynnol o ddiogelu data. Mewn achosion eraill, byddwn yn sicrhau bod mesurau penodol ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth.

Am faint y caiff y data ei storio.

Manylion eich hawliau i gywiro, dileu, cyfyngu neu wrthwynebu prosesu o'r fath.

Gwybodaeth am eich hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Sut i gyflwyno cwyn gyda'r awdurdod goruchwylio.

A yw darparu data personol yn ofyniad statudol neu gytundebol, neu ofyniad sy'n angenrheidiol i ymrwymo i gontract, yn ogystal â ph'un a oes rhaid i chi ddarparu'r data personol a chanlyniadau posibl methu â darparu data o'r fath. Ffynhonnell data personol os nad oedd yn cael ei gasglu'n uniongyrchol gennych chi.

Unrhyw fanylion a gwybodaeth am wneud penderfyniadau awtomataidd, fel proffilio, ac unrhyw wybodaeth ystyrlon am y rhesymeg dan sylw, yn ogystal ag arwyddocâd a chanlyniadau disgwyliedig prosesu o'r fath.

7. Pa ffurfiau adnabod fydd angen i mi eu darparu er mwyn cael mynediad at hyn?

Mae Sôn am Lyfra yn derbyn y ffurflenni adnabod canlynol pan ofynnir am wybodaeth am eich data personol:

Pasbort

Trwydded yrru

Tystysgrif geni

Bil cyfleustodau (o'r 3 mis diwethaf)

Datganiad banc (o'r 3 mis diwethaf)

 

Manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data:

Morgan Dafydd

39, Lôn Gwaenfynydd

Cyffordd Llandudno

Conwy

LL31 9FG

sonamlyfra@aol.com

bottom of page