Y Gofod

Updated: Feb 14, 2020

*Scroll down for English & comments*


Llyfr ffeithiau lliwgar, syml am y gofod.

Colourful, simple fact book about space.


Genre: Ffeithiol/factual

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◎◎◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/verdict: ★ ★ ★ ☆ ☆


Ers yn blentyn dwi wedi gwirioni gyda’r gofod. Dwi dal wrth fy modd hefo unrhyw beth sy’n ymwneud ag ef, boed hyn yn newyddion neu’r ffilm ddiweddaraf. Mae’r syniad o wagle enfawr, di derfyn yn rhyfeddu ac yn cyffroi plant o unrhyw oedran. Allwch chi gredu fod ‘na fwy o blanedau yn y bydysawd ‘na sydd o ronynnau o dywod ar bob traeth ar y ddaear?! Anhygoel! Rydym ni’n ffeindio cysyniadau fel hyn yn anodd i’w prosesu. Yn enwedig i blant ifanc, mae rhai o’r syniadau yn anodd eu hesbonio ac yn mind-boggling a dweud y gwir! Dyna pam dwi wrth fy modd gweld llyfr fel hwn sy’n ceisio gwneud y pwnc mor hawdd â phosib i gynulleidfa oedran cynradd. Mi faswn i wedi bod wrth fy modd yn derbyn copi o hwn yn fy mhlentyndod!Mae dyluniad y llyfr yn lliwgar, yn syml ac yn siŵr o apelio at lygaid plentyn. Mae 'na lot o wybodaeth yn y llyfr ond dim gormod i ddrysu - mae’r print bras yn help mawr hefyd. Clawr caled sydd i’r llyfr ac o ganlyniad mae’n teimlo fel llyfr o ansawdd da.


Mae’r llyfr wedi’i drefnu’n synhwyrol ac mae pob planed yn cael tudalen ei hun yn llawn ffeithiau diddorol. Yn dilyn hyn, mae gwahanol ddarnau’n sôn am rocedi, gofodwyr a phethau eraill perthnasol. Roeddwn i’n hoff o’r llinell amser ar y diwedd hefyd i roi popeth mewn cyd-destun. Mae glossary yn y cefn sy’n helpu i esbonio’r geiriau allweddol. Yn bersonol, byddwn wedi hoffi gweld y geiriau Saesneg cyfatebol yma hefyd.Byddai’r llyfr yma’n gwneud anrheg berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth a phethau yn ymwneud â’r gofod. Er hyn, dwi’n meddwl mai prif gryfder y llyfr yw ei werth fel adnodd dysgu. Mae’r pwnc yn codi ym mhob ysgol fel rhan o wersi gwyddoniaeth, a gan fod hi braidd yn anodd mynd ar drip ysgol i’r gofod (mi fysa’n cŵl basa!), mae’n rhaid i ni fodloni ar ddarllen amdano yn y dosbarth. Yn aml, mae digon o wybodaeth am blanedau ar gael ar y we yn Saesneg, ac er bod trawsieithu yn sgil hynod o bwysig, mae’n braf gallu cael pethau yn Gymraeg.Mae ‘na nifer o dasgau dysgu gwerthfawr all ddeillio o’r llyfr; er enghraifft creu poster neu bas data gwybodaeth am blanedau. Byddai’r llyfr yn ddefnyddiol ar gyfer prosiect cyffredinol ar y gofod – gall y plant ymarfer sgiliau darllen drwy chwilio a chwalu am ffeithiau (yn enwedig plant iau fel blwyddyn 3 a 4).


Rhieni – beth am brynu’r llyfr i’ch plentyn ac yna mynd am drip teulu i Ganolfan Jodrell Bank ger Manceinion?


Since I was a child I have been captivated and enthralled by space. I still find myself fascinated with absolutely anything relating to space, be it newspaper articles or the latest sci-fi films! The idea of huge, unlimited, ever-expanding space amazes and excites children (and adults to be fair!) of any age. Can you believe that there are more planets in the universe than there are grains of sand on all of Earth’s beaches? Incredible isn’t it? We find such abstract concepts difficult to process. This is especially true for young children, who find some of the hard to grasp. It really is quite mind-boggling when you think about it! That's why I'm always pleased to see a book which aims to make the subject as easy as possible for primary age children. I’d have been delighted to get a copy of this when I was younger!