Y Cwilt - Valériane Leblond

*Scroll down for English & to leave a comment*


Gwledd o luniau arbennig a stori hyfryd.

A treasure trove of pictures and a lovely story.Gwasg/publisher: Y Lolfa

Cyhoeddwyd/released: 2019

ISBN: 9781784617974

Pris: £5.99

Lefel her/challenge level: ❖ ❖


*Gwreiddiol Cymraeg - Welsh Original*

 

Yn aml, y geiriau sy’n bwysig mewn llyfr, ond yn sicr y lluniau sy’n hawlio’r sylw yn y stori yma. Llyfr hyfryd, sy’n cynnwys arlunwaith bendigedig gan Valériane Leblond. Fel arfer, gwneud lluniau ar gyfer eraill mae hi, ond dyma’r llyfr cyntaf iddi fod yn gyfrifol am y stori a’r lluniau ei hun.Stori yw hon am deulu tlawd sy’n gadael Cymru er mwyn chwilio am fywyd gwell yn America bell. Wrth i hiraeth godi a’r plentyn yn dyheu am ei hen gartref, mae’r cwilt y gwnïodd ei Fam yn dod a chysur mawr iddo.


Yn ogystal â mwynhau’r stori, oedd yn gynnil a chain, cymerais oes i ddarllen y llyfr byr gan i mi fod yn edrych ac yn astudio’r lluniau hardd yn fanwl. Ar ei gwefan, soniai’r awdur/arlunydd am ei gwaith: “Yn aml, bydd fy ngweithiau’n trafod y perthynas sy rhwng pobol â’u cartref, y lle alwan nhw’n gartre. Mae i’r rhan fwyaf o’m gweithiau fanylion ac hanesion cyfochrog a welir wrth inni graffu’n fwy ofalus arnyn nhw.” Dwi’n tueddu i gytuno â hi – mae ei defnydd o batrymau yn glyfar iawn, ond i chi edrych yn ddigon agos.Drwy'r oesoedd, mae pobl Cymru wedi ymfudo dros y môr wrth chwilio am fywyd newydd. Mae nhw’n wynebu siwrne faith, a heriau di-ri wrth frwydro i sefydlu bywyd newydd mewn tir estron. Mae’r llyfr yn sôn am hyn mewn ffordd hyfryd, sy’n gwbl addas i blant ifanc. (Nid yw’r geiriau cweit mor syml a mae’r llyfr yn awgrymu i ddechrau – efallai bydd angen help oedolyn i’w ddarllen ar blant ifanc iawn.)


Clawr caled ydi o sy’n gweddu’r llyfr i’r dim. Bargen am £5.99!

 

Often, it is the words that are important in a book, but it’s the pictures that grab our attention in this story. A beautiful book, featuring a wonderful artwork by Valériane Leblond. She normally draws for others, but this is the first book that she has been responsible for the story and the pictures herself.

This is a story about a poor family who leave Wales to seek out a better life in the distant lands of America. As ‘hiraeth’ takes hold, a longing for home, the quilt sewn by his mother brings the child great comfort.As well as enjoying the story, which was subtle and elegant, I took ages to read the short book as I was so busy looking and studying the beautiful pictures in detail. On her website, the writer/artist talks about her work: " My artworks often deal with the idea of belonging, how people inhabit the land, what makes the place they call home. Most of my works have details and sub-stories that you may notice if you look longer.” I tend to agree with her – her use of patterns is very clever, if you look closely enough.Through the ages, people from Wales have migrated by sea in search of a new life. They are facing a long and grueling journey, and countless challenges as they struggle to establish a new life in foreign lands. The book shows us this in a lovely way, which is perfectly suited to young children. (Note - the words are not as straightforward as the book initially suggests – it may be that an adult's help is needed to read it for very young children.)


It's a hard cover which is perfect for this book. A bargain for £5.99!

28 views0 comments