Stori Newid Hinsawdd - Catherine Barr, Steve Williams

*Scroll down for English*


♥Llyfr y Mis i Blant: Mawrth 2021♥

♥Children's Book of the Month March 2021 ♥

Lluniau/illustrations: Amy Husband, Mike Love

Addaswyd gan/adpated by: Siân Lewis

Heb amheuaeth, dyma un o’r llyfrau pwysicaf y byddwch chi’n ei ddarllen ’leni!


Ydych chi wedi drysu gyda termau fel ‘cynhesu byd eang’ a ‘newid hinsawdd?’ Ydych chi’n chwilio am lyfr sy’n esbonio hyn i gyd a llawer mwy mewn ffordd hawdd i’w ddeall? Wel, os felly, dyma’r llyfr perffaith i chi!


Mae Stori Newid Hinsawdd, fel Ronseal, yn gwneud be mae o’n ei ddweud ar y tun. Dyma lyfr sy’n cyflwyno stori amgylcheddol ein planed o’r cychwyn cyntaf hyd at y presennol - tipyn o gamp i’w wneud mewn un llyfr!


Mae lluniau lliwgar Amy Husband a Mike Love yn ardderchog, ac yn bwysig iawn ar gyfer esbonio rhai o’r cysyniadau sy’n cael eu trafod. Dyma lyfr sy’n sicr yn edrych yn dda iawn, ond un sy’n cynnwys lot o wybodaeth hefyd. Fe gewch chi’ch synnu cymaint o wybodaeth a ffeithiau sydd wedi eu gwasgaru ar draws y tudalennau.


Yn y dechreuad...


Mae’r llyfr yn cychwyn miliynau o flynyddoedd, yn y cyfnod cyn y dinosoriaid, pan oedd y blaned yn ifanc iawn. Yna, rydym yn hepgor cyfnod y bobl gyntaf ac yn neidio o amser cyn hanesyddol yn syth at Oes Fictoria. Y rheswm dros y naid enfawr yw’r ffaith nad oedd cynhesu byd eang yn broblem fawr cyn y chwyldro diwydiannol. Fe ddysgwch am sut mae ffatrïoedd a ffermio dwys yn rhyddhau nwyon i’r atmosffer a sut y gall hyn arwain at newidiadau mawr i’n planed a’n ffordd o fyw.

Mae’r llyfr yn cydnabod mai ni (y bobl) yw achos newid hinsawdd y blaned, ond mae’n esbonio hyn yn glir heb geisio dychryn darllenwyr iau fel mae ambell lyfr tebyg wedi gwneud. Fy unig gŵyn yw’r diweddglo. Er bod trafodaeth ynglŷn â sut y gallwn ni helpu’r amgylchedd, gallai’r negeseuon yma fod yn fwy amlwg i’r darllenwyr. Doeddwn i ddim yn teimlo bod y dudalen olaf yn cyfleu cymaint o waith sy’n dal i’w wneud ac mai megis dechrau ydan ni.


Yn y dosbarth...


Mi fydd y llyfr yn adnodd arbennig o ddefnyddiol yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer gwaith ymchwil, gan ei fod ar lefel addas iawn i CA2. Yn y cwricwlwm newydd, bydd mwy o bwyslais ar weithio’n draws gwricwlaidd - rhywbeth y mae’r llyfr yma yn sicr yn cynnig y cyfle i’w wneud, gan ei fod yn cynnwys elfennau o ddaearyddiaeth, gwyddoniaeth a hanes.

Er mai Covid-19 sy’n llenwi’r penawdau i gyd ’leni, mae’n rhaid i ni gofio bod argyfwng yr hinsawdd yn parhau i fod yn un o fygythiadau mawr ein ho