Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries - Jon Burgerman [addas. Llinos Dafydd]

*Scroll down for English*


Ffordd hwyl, lliwgar o drafod pryderon â phlant ifanc.

A fun, colourful way of discussing worries and stress with children.

Dyma fideo o'r e-lyfr yn cael ei ddarllen i chi gael blas. Diolch Rily!

Here's a video of the e-book being read for you to get a peak. Thanks Rily!


‘Da ni’n byw mewn cyfnod ansicr iawn. Yn wir, cyfnod na welwyd ei fath o’r blaen. Mewn mater o wythnosau aeth bywyd o fod yn weddol ‘normal’ i gael ei droi wyneb i waered. Aeth y routines sefydledig (pethau ’da ni’n dibynnu arnyn nhw) allan drwy’r ffenest. Dwi’n cofio meddwl nôl ym mis Mawrth 2020, “Duwcs, fydd hyn ddim rhy ddrwg – mi fydd petha nôl fel oedden nhw cyn pen dim.” Pa mor naïf o’n i?!


Un o sgil effeithiau’r pandemig yw’r niwed mae’r cyfnod clo wedi’i gael ar ein hiechyd meddwl yn gyffredinol, ac mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i blant a phobl ifanc yn enwedig. Heb sôn am y diflastod o fod yn gaeth i’r tŷ am fisoedd, mae peidio cael mynd i’r ysgol a gweld ffrindiau wedi bod yn anodd tu hwnt.


Gyda straeon am Covid-19 ar y cyfryngau pob awr o’r dydd, a newid mawr i’r drefn arferol, nid yw’n syndod fod nifer o blant yn bryderus iawn am y sefyllfa. Amserol iawn felly, yw addasiad hynod o liwgar Llinos Dafydd o Everybody Worries gan Jon Burgerman.I blant ifanc, mae’n bur debyg fod y sefyllfa’n ddryslyd iawn. Pam na cha i fynd allan i chwarae Mam? Pam ga i ddim parti pen-blwydd? Pryd dwi’n cael gweld Nain? Dwi’n siŵr fod nifer o rieni ac athrawon wedi derbyn sawl cwestiwn tebyg gan blant dros y misoedd diwethaf. Mae plant ifanc yn gallu cael trafferth esbonio eu teimladau ar lafar, a’r gobaith yw y bydd y llyfr hwn yn adnodd gwerthfawr i’w helpu i brosesu’r hyn sy’n digwydd yn y byd o’u cwmpas.Does yna ’run llyfr yn mynd i guro sgwrs iawn efo mam, dad neu aelod o’r teulu, ond gall y llyfr hwn agor y drws i drafodaethau a chwestiynau pellach - sy’n gorfod bod yn beth da. Dyma adnodd defnyddiol sydd ar gael i roi cychwyn ar sgwrs rhwng oedolyn a phlentyn, neu i annog sgwrs bellach. Yn hytrach na dweud fod poeni yn beth drwg ac yn rhywbeth i’w guddio, mae’r llyfr yn annog bod yn agored ac yn cymryd camau tuag at normaleiddio’r teimladau dryslyd yma. Mae pawb yn yr un cwch - weithiau fe gawn ni ddyddiau da, a thro arall cawn ddyddiau sydd ddim cystal.


Dwi’n falch fod y llyfr hefyd yn cynnig strategaethau ar gyfer delio â theimladau o ofid a’i fod yn tynnu sylw at y ffaith fod rhwydwaith o gymorth ar gael i’n helpu pan mae’r felan arnom ni.