Mae ein tŷ ni ar dân - Jeanette Winter (addas. Elin Meek)

*Scroll down for English & comments*


Cri Greta Thunberg i achub y blaned,

Greta Thunberg's call to save the planet.


♥♥Llyfr y Mis i Blant Mawrth 2020♥♥

♥♥Children's Book of the Month March 2020♥♥

Genre: ffeithiol, amgylcheddol / non-fiction, environmental

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty::◎◎

Dyfarniad/Rating: ★★★☆☆

Cyn i’r pandemig coronafeirws ’ma sgubo ar draws y byd, yr amgylchedd oedd y pwnc llosg mawr dan sylw, a does neb wedi codi cymaint o ymwybyddiaeth ohono ymysg pobl ifanc â Greta Thunberg. Mae Greta, 17, sy’n wreiddiol o Sweden, yn enwog am ei barn gref am yr argyfwng amgylcheddol sy’n wynebu ein byd. Tynna sylw cyson at y pwnc, drwy areithiau cyhoeddus ac ymgyrchoedd, gan feirniadu nifer o arweinwyr y byd (fel Donald Trump) am eu diffyg gweithredu. Yn dilyn un o’i phrotestiadau, trefnwyd ‘Streiciau Ysgol Dros yr Amgylchedd’ ledled y byd gan bobl ifanc angerddol. Dangosodd hyn i’r byd fod pobl ifanc yn barod i leisio’u barn ac na ellir eu hanwybyddu.Gan ei bod hi mor adnabyddus ac mor ddylanwadol, does dim rhyfedd fod llyfr wedi’i seilio arni. Mae hi’n amlwg wedi taro nodyn gyda nifer o bobl a dywedodd Jeanette Winter, yr awdur: “pan glywais i ei hareithiau hi, ro’n i’n teimlo bod Greta’n siarad drosta i. Ac rwy’n wyth deg oed.”Adrodda’r llyfr hanes siwrne Greta. Trafoda sut yr oedd yn teimlo fel merch ‘anweledig’ yn yr ysgol - cyfnod eithaf anhapus yn ei bywyd. Bellach, rydym yn deall fod gan Greta ddiagnosis o Aspergers Syndrome, cyflwr a achosodd cryn drafferth iddi yn ystod ei phlentyndod. Roedd hi’n cael cyfnodau digalon gyda phyliau o iselder, ac arweiniodd hyn ati’n peidio â bwyta rhyw lawer. Mae Greta eisoes wedi siarad yn gyhoeddus am ei chyflwr, gan gyfaddef “ei fod o’n ei gwneud hi'n wahanol,” ond ei bod hi’n ystyried y peth fel “superpower.” Mae Greta’n esiampl dda o rywun sydd heb adael i'r ffaith eu bod nhw fymryn yn wahanol gyfyngu ar eu potensial i lwyddo.