Drwy fy llygaid i - Jon Roberts

*Scroll down for English*


‘Mae’r llyfr hardd a dymunol hwn yn cyfleu

gwir bleserau bod yn awtistig,’ meddai

Alan Gardner, cyflwynydd y gyfres deledu

The Autistic Gardener

Genre: #iechyd #lles #awtistiaeth / #health #wellbeing #autism

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎

Oed diddordeb/interest age: 3+ Oed darllen/reading age: 5+ (ond yn ddefnyddiol ar gyfer plant hŷn hefyd)

Cyhoeddwr/publisher: Graffeg

Cyhoeddwyd/released: Awst 2020

Pris: £7.99

ISBN-13: 978-1912050079


Dyma lyfr hardd a syml wedi ei ysgrifennu gan dad sy’n ceisio esbonio mwy am ei ferch, Kya, sy’n awtistig. Mae’r ysgrifen liwgar wedi ei gosod ar gefndir gwyn felly nid yw’r tudalennau’n teimlo’n rhy ‘brysur.’ Roeddwn yn hoff o’r ffordd y mae’r ysgrifen yn dod yn fyw gan ffurfio patrymau hyfryd sy’n cyfleu’r teimladau a’r emosiynau. Mae gwaith celf Hannah Rounding yn gain, yn lliwgar ac yn gweddu’r llyfr i’r dim.


Pan gafodd ei ferch ifanc ddiagnosis o awtistiaeth, penderfynodd yr awdur, Jon Roberts, o Abertawe ysgrifennu’r llyfr hawdd-i’w-ddarllen yma ar gyfer rhieni, athrawon a disgyblion er mwyn eu haddysgu am y cyflwr. Mae’n anodd i blant awtistig ddeall y byd o’u cwmpas, ac weithiau, mae’r pobl o’u cwmpas yn ei chael hi’n anodd eu deall nhw. Mae’r llyfr ein helpu i weld y byd drwy lygaid person awtistig, felly mae’r teitl yn addas iawn.


Fel cyn-athro, byddwn wedi gwerthfawrogi gallu defnyddio’r adnodd yma gyda fy nosbarth, ac yn sicr byddai wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn fy helpu i gefnogi plant tebyg i Kya oedd yn fy ngofal. Un peth sy’n bwysig ei nodi yw nad ‘How-to manual’ ar gyfer awtistiaeth yw’r llyfr. Mae awtistiaeth pawb yn unigryw, yn arbennig, ac yn cael ei gyfleu mewn ffyrdd gwahanol. Bydd rhai o’r pethau yn y llyfr yn siŵr o fod yn gyfarwydd, ac eraill ddim.


Os nad oes gan bobl brofiad uniongyrchol o awtistiaeth, gall fod yn beth dryslyd ac mae nifer o gamsyniadau’n bodoli amdano. Tydi pawb ddim yn deall rhai o’r ymddygiadau a thueddiadau ac mae’r llyfr yma’n help mawr i unrhyw un sydd am wybod mwy. Fe gynhwysir rhestr o gysylltiadau hynod o ddefnyddiol yng nghefn y llyfr hefyd.


Page from Drwy Fy Lygaid I words (c) Jon Roberts, illustrations (c) Hannah Rounding, published by Graffeg.

Er ei fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhieni ac athrawon, daw gwir werth y llyfr o’i ddefnyddio fel sbardun ar lawr y dosbarth gyda phlant ifanc. Drwy gyd-ddarllen y llyfr, gall yr athro neu riant arwain sgwrs am awtistiaeth drwy helpu’r plant lleiaf i wneud cysylltiadau a’u byd nhw. Gellir defnyddio’r llyfr fel cyflwyniad mewn gwasanaethau boreol ar y thema o awtistiaeth, ar ddiwrnod awtistiaeth y byd er enghraifft.


Soniai’r llyfr am rai o’r heriau a brofir gan Kya ei hun (e.e. ddim yn hoffi sŵn uchel a bwydydd â gwead rhyfedd) ond ar y cyfan, cawn ddarlun positif iawn o’r cyflwr. Mae'r llyfr yn dangos ei bod hi'n gallu bod yn ofalgar ac yn annwyl, ac yn mwynhau'r un pethau a phlant nad ydynt ar y sbectrwm, fel hufen iâ! Dathliad o’n gwahaniaethau a’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw’r llyfr ac mae’n adnodd gwerthfawr sy’n haeddu lle ymhob ystafell ddosbarth. O'm profiad i, chewch chi neb mwy goddefgar na phlant ifanc (maen nhw’n well nac oedolion yn aml iawn) ac maen nhw’n derbyn fod rhai plant yn wahanol, ac fod hyn yn beth da.


Mae fformat syml y llyfr yn ei wneud yn ideal ar gyfer ei addasu yn ôl yr angen. Er enghraifft, byddai rhiant a phlentyn yn gallu creu fersiwn personol o’r llyfr sy’n unigryw i’r plentyn. Dyma rywbeth fyddai’n ddefnyddiol i roi i oedolion dieithr sy’n dod i gyswllt â’r plentyn e.e. athrawon llanw, arweinyddion clybiau tu allan i’r ysgol.